Cartea Întâi Paralipomena

sau

Cartea Întâi a Cronicilor

 

CAPITOLUL 1 
Neamul patriarhilor până la Iacov. 

1. Adam, Set, Enos; 
2. Chenan, Mahalaleel, Iared; 
3. Enoh, Matusalem, Lameh; 
4. Noe, Sem, Ham şi Iafet. 
5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elişa, Tubal, Meşec şi Tiras. 
6. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma. 
7. Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim. 
8. Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan. 
9. Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Savta Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan. 
10. Lui Cuş i s-a mai născut de asemenea şi Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ. 
11. Lui Miţraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, 
12. Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii şi Caftorim. 
13. Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut şi Het, 
14. Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu, 
15. Heveu, Archeu, Sineu, 
16. Arvadeu, Ţemareu şi Hamateu. 
17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud şi Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter şi Meşec. 
18. Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Şelah, lui Şelah i s-a născut Eber. 
19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărţit ţara; iar numele fratelui său era Ioctan. 
20. Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Iarah, 
21. Hadoram, Uzal, Dicla, 
22. Ebal, Abimael, Şeba, 
23. Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan. 
24. Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah, 
25. Eber, Peleg, Reu, 
26. Serug, Nahor, Terah 
27. Şi Avram, adică Avraam. 
28. Fiii lui Avraam sunt Isaac şi Ismael. 
29. Iată spiţa neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam, 
30. Mişma, Duma, Maşa, Hadad, Tema, 
31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael. 
32. Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan sunt: Şeba şi Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Aşurim, Letuşim şi Leumim. 
33. Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei. 
34. Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav şi Israel. 
35. Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuş, Ialam şi Core. 
36. Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Ţefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec. 
37. Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. 
38. Fiii lui Seir sunt: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan. 
39. Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna. 
40. Fiii lui Şobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţibeon sunt: Aia şi Ana. 
41. Fiii lui Ana sunt: Dişon şi Olibama; fiii lui Dişon sunt: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran. 
42. Fiii lui Eţer sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan; fiii lui Dişan sunt: Uţ şi Aran. 
43. Aceştia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba. 
44. Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. 
45. După moartea lui Iobab s-a făcut rege Huşam, în ţara Temaniţilor. 
46. Murind Huşam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiţi în câmpia Moabului. Oraşul lui se numea Avit. 
47. Murind Hadad, s-a făcut rege după el Şamla, din Masreca; 
48. Murind Şamla, s-a făcut rege după el Şaul, din Rehobotul cel de lângă râu. 
49. Murind Şaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 
50. Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetăţii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab. 
51. Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet, 
52. Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 
53. Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 
54. Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului. 

___________________________________________________________________

Cartea Întâi Paralipomena sau Cartea Întâi a Cronicilor – 29 DE CAPITOLE:

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

__________________________________________________________________

 

HOME