Părintele ARSENIE PAPACIOC

 

"A iubi pe Dumnezeu înseamnă să stii să jertfesti totul pentru El."

«Părintele de la Marea Neagră» este un om de poveste! Iată povestea unui armân de-al lui despre dânsul:

[http://www.multimania.com/armanami/BanaArm/nr15/papacioc.html]

Motto:

"Maca nu ai un plimatco (pramatico; duhovnic), cu dureari s-lu caftsă."

[staretslu Vasile di Poiana a Merlui]

Ma năinti cu vărnă ndoi anj, anda earam la ună conferintsă iu s-azbura ti natsionalismul romănescu (tsănută di Marcel Petrishor), avdzăi ti prota oară numa a preftului Arsenie Papacioc. Dauă lucri mi minară tu mastea a preftului, zughrăpsită di zburător: arăzga a lui armănea-scă shi namea a lui di erou di leghendă a personagilui (a curi-lj si alăvda purtaticlu a lui fără cusuri dit chirolu anda eara tu ahapsea a Aiudlui). Earam mărit că un di arăzga a noastă eara alăvdat ti morala a lui lutsită shi ti haracterlu a lui chibar.

Niheam ma amănat perieryia (curiozitatea) ta să "shtiu" căt ma multu di aestu om ănj fu dată di zughrăpserli fapti a preftului Arsenie di cătră Andrei Pleshu (cari-l lughursea Arsenie Papacioc ca hiindalui "una dit nai ma nimălăxiti masti a monahismului contemporan" shi Andrei Scrima (cari-lj fu "hilj" tu pistea di plimatco al Arsenie Papacioc) Andrei Scrima zbura di "vărtoasa clirunumsiri di bană tinjisită dit tricutlu laic" a călughărlui Arsenie. Acă aflam ma multi texti di ică ti Arsenie Papacioc earam multu niefhăristisit; nu aflam aproapea tsiva di bana a lui, di istoria a lui personală. Tsiva di arăzga a lui armănă sh- tsiva ti tricutlu a lui di legionar. "Mash" urminii di plimatco. Earam nvirnat shi di purtaticlu a meu prit cari căftam ta s-intru tu tricutlu a alushtui om di tută lumea alăvdat sh-cari om aveam vrearea să-nj hibă oaspi. Tut tsi yivăseam di el ănj si părea că eara multu psăn sh-fără să-nj dizleagă personalitatea a lui. Mintimen, itru, mplin di vreari ti atselj cari caftă urminii di la plimatco, cu ncreadiri, caldu, bun psiholog; ama "năpoi impersonal." Iavea tsi spunea Andrei Scrima: "Atsea tsi easti caracteristic ti părintili spiritual easti ashtirdzearea a vidzutăljei personală. Cu căt nedz năinti ma multu pi cali, cu ahăt ma multu ti dipărtedz; cu căt intsră tu aver, ti eleftiriseshtsă di tini singur-tsă (...). Ama aestă impersonalizari (...) nu dutsi la scădeari; mea easti calea di intrari tu adeti, tsi va dzăcă, tu universul spiritual. S-eshtsă impersonal, tu aestu contextu shi tu aestă noimă, easti s-pots s-ai filcă-treatsiri la universal; ca atari nu mata părăstiseshtsă - sh-nu tsă să ma poati, va dzăcă, s-tsă să caftă isapi ti amintărli, ti adrărli, ti ăncărfuserli, sh-piriursirli (limitărli) di multsami.(...) Prit impersonalizari, nu caracteristiclu a tău easti cătighursit, nu piriursirli, nu mardzinjli cari ti făniursescu tini ca persoană, ca insu, mea piriursirli. Mardzinjli mutre-scu tut tsi tsăni di plazmă, di făptură (...) Piriursirli ama nă aspun di tinjia andicra di isăsh piriursirli a noasti, uspitlăchea cu eali, creashtirea a agzotiljei a lor ti piriursiri." [(1), pag. 41-42, 45].

Noima ideală a uspitsăljiljei easti "anăngăsăirea a unlui pi alantu, tsi yini dit dauli părtsă ti nchiuluiri" shi nitsi cum ta să s-facă isapea a exumuluyiilor (confesări) shi a slăbintsălor a alantui (ashi cum s-tihiseashti tu ună ceareii mălăxită). Aveam ahurhită dicara să-nj ved alathusea shi s-ănj apudhixescu că impersonalizarea a preftului Arsenie nu eara tsiva cu vreari di la el mea eara mash ună catortosi a " eleftirusiriljei di el isăsh". Tutnăoară aestă impersonalizari eara shi un tămăsit atu ti preftul Arsenie ti dutsearea pănă tu mardzinea a sartsinăljei a lui di plimatco. Cătse di multi ori s-tihiseashti ca isturia personală a unui om a bisearicăljei (cu ahăt ma multu atumtsea căndu easti zborlu di un plimatco) s-hibă ună apuhie di ănchidicari ti pistimenj. Preftul arhimandrit Arsenie Papacioc s-amintă tu 15-li di Agustu 1913, tu hoara Perietsi, Ialomitsa. Tu 15-li di Agustu s-yiurtiseashti "Adurnjirea ali Maica a Domnului".

 

Noti:

1 Andrei Scrima: "Timpul rugului aprins". 1996.

2. Duhovnici români în dialog cu tinerii", tom II.

Alexandru GICA

______________________________________________________

Texte publicate în volme sau reviste:

Scrisori către fiii mei duhovnicesti (Editura Mănăstirii Dervent, Constanta, 2000).

Duhovnici români în dialog cu tinerii (Editura Bizantină, Bucuresti, 1997).

La Mănăstire te desfiintezi ca personalitate omenească în personalitate ângerească - interviu, în Epifania, noiembrie-decembrie 1997.

Despre Euharistie si împărtăsirea cu Sfintele Taine  - interviu, în Epifannia nr.2 / 1998.

 

Alte texte, inedite:

Convorbirea cu Părintele Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus

 

HOME