Soborul Sfinţilor, Slăviţilor Şi Întru-Totul Lăudaţilor Apostoli

 

Sfânta noastră Biserică prăznuieste pe toti cei doisprezece Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos, ca pe unii, care s'au nevoit a răspândi, până la marginile lumii, dreapta credintă crestină si a vesti tuturor marginilor pământului pe Hristos Dumnezeu, chemând toate neamurile la mântuire.

Ei au fost chemati la apostolie, chiar de Domnul Însusi, si au fost martorii propovăduirii patimilor si Invierii Sale, ca să-L mărturisească apoi, printre oameni.

 

Sfântul Apostol Petru, întâiul între egali, se numea Simon, mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a propovăduit Evanghelia, mai întâi, în Iudeia, apoi în Antiohia, în Pont, Capadochia, în Asia, Bitinia, Galatia, si după traditia Bisericii, a mers si la Roma. În cele din urmă, fiind răstignit de Nero împăratul, cu capul în jos, s'a dus la cele ceresti.

 

Sfântul Apostol Andrei, ''cel întâi chemat,'' era fratele Sfântului Petru. După traditie, el a propovăduit credinta lui Hristos în toate tările de pe lângă Marea

 

Neagră si în Dobrogea, după care, s'a întors în Tracia si s'a dus în Grecia, iar la Patras, a fost răstignit pe o cruce în forma literei X, ''Crucea Sfântului Andrei.''

 

Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, a fost numit de Domnul ''fiul Tunetului,'' ca si fratele său, Sfântul Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta si cu Petru, a văzut Schimbarea la Fată a Domnului pe Tabor. După Înăltarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu la Ierusalim si în Iudeea si a fost ucis de Irod Agripa, cu sabia.

 

Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit si Teologul, adică cuvântătorul de Dumnezeu, era ucenicul iubit, care, la Cină si-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos, iar lângă Cruce, a stat cu Preacurata Fecioară si s'a învrednicit a se numi fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes si în toată Asia si a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa si cele trei Epistole din Noul Testament. El a adormit, în Domnul, la Efes, bătrân fiind cu anii.

 

Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galileii, cetatea lui Petru si Andrei. Acesta a adus la Hristos pe Natanail si a propovăduit pe Hristos în părtile Asiei, cu sora sa Mariam, si a avut sfârsit mucenicesc, în Ieropole, din Frigia.

 

Sfântul Apostol Bartolomeu, a propovăduit pe Hristos, o vreme, împreună cu Apostolul Filip, în Asia, iar după moartea acestuia, a mers până în India si a tâlcuit, pentru indieni Evanghelia, scrisă de Sfântul Matei. S'a dus, apoi, de acolo, în Armenia cea Mare si în Albana a primit moarte de mucenic.

 

Sfântul Apostol Toma este cel căruia i se mai spune si ''Geamănul'' si care a pipăit rănile Mântuitorului după Învierea Lui. A purtat lumina Evangheliei până în părtile Indiei si a murit străpuns de săgeti, pentru Hristos.

 

Sfântul Apostol Matei, care pe când era vames, se numea Levi, lăsând toate, n'a pregetat să meargă după Hristos. Si fiind scriitor, a scris cel dintâi, Evanghelia Domnului, în limba ebraică, si apoi, aceeasi evanghelie, în greceste. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia si, traditia spune, Apostolul a primit moarte de mucenic, fiind ars pe rug în Etiopia.

 

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe tări din răsărit,

 

închinătoare la idoli. După ce a adus nenumărate neamuri la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar cei ce s'au întors la credintă, l-au numit ''sământă dumnezeiască.''

 

Sfântul Apostol Iuda Tadeul, este acela care a propovăduit pe Hristos în Iudea, în Galileia si în Samaria, în Arabia, în Siria si în Mesopotamia. Si, fiind spânzurat de un lemn, de slujitorii idolilor, din părtile Araratului, si-a pus sufletul pentru Domnul său.

 

Sfântul Apostol Simon Zilotul este din Cana Galileii. A propovăduit cu mult zel cuvântul mântuirii în Mauritania si, din Africa, până în Britania. Si răstignit fiind de cei necredinciosi si-a dat lui Dumnezeu duhul său.

 

Sfântul Apostol Matia a fost ales în locul lui Iuda, vânzătorul, numărându-se cu cei unsprezece Apostoli. El a propovăduit pe Hristos în Capadochia si în Etiopia. Si acolo, multe pătimind, cu moarte năpraznică s'a săvârsit.

 

Sfântul mare Apostol Pavel, care în urma tuturor, a fost chemat de Sus, de la Domnul, la apostolie, s'a arătat vas ales al lui Hristos, că L-a purtat pe Domnul neamurilor si a împăratilor, de la Ierusalim si până la Roma. Deci, si-a sfârsit nevointa alergării sale, fiind ucis de Nero cu sabia. Drept aceea, acest Sfânt Apostol se prăznuieste, de către Biserică, împreucă cu Sfântul Petru, ca unul ce, mai mult decât alti Apostoli, s'a ostenit, cu bunăvestirea lui Hristos Dumnezeului nostru slavă!  (Din ''Proloage'')

 

______________________________________________________

Sf. Apostoli Petru Si Pavel

(29 iunie)

 

În plin miez de vară, când soarele dogoreste pământul iar holdele se pleacă în bătaia vântului, Biserica Crestină prăznuieste în fiecare an, la 29 Iunie pe unii dintre cei mai mari, mai cunoscuti si mai venerati dintre sfinti si anume pe Sf. Apostoli Petru si Pavel.

 

E o sărbătoare cu profunde rezonante spirituale în sufletele crestinilor care cinstesc pe cei doi mari corifei ai Apostolilor, care si-au închinat întreaga viată propovăduirii ''cu timp si fără timp'' a Evangheliei lui Hristos, ba mai mult au pecetluit această lucrare cu sângele lor vărsat martiric pentru Hristos si pentru Biserica Sa.

 

E o sărbătoare care datează încă din secolul II al erei crestine si evlavia credinciosilor s'a materializat în ridicarea de biserici pe locul martirajului lor, iar imnografii crestini si marii părinti ai Bisericii s'au întrecut în a-i elogia pe cei doi apostoli care, prin cuvântul si sângele lor, uniti în Hristos, au plămândit Roma crestină si Biserica întreagă.

Din Sf. Evanghelii, cunoastem că Sf. Petru era originar din localitatea Betsaida din Galileea, fiind fiul lui Iona si frate mai mare al lui Andrei cel dintâi chemat de Domnul la lucrarea apostoliei, si se numea Simon, până când Mântuitorul i-a schimbat acest nume în Chefa sau Petru.

 

Luând cunostintă de ideea mesianică, Sf. Petru a devenit un adept zelos al acesteia si este primul care l-a numit pe Iisus ''Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu'' (Matei 16, 17-19).

 

Biserica crestină este temeluită pe credinta tare ca piatra în dumnezeirea Mântuitorului Hristos, mărturisită de Sf. Ap. Petru.

 

Dupăç Pogorârea Sf. Duh la Rusalii, Sf. Petru este cel dintâi care vesteste poporului evreu pe Iisus Hristos cel răstignit si înviat, îndemnându-i pe toti la pocăintă si întoarcere la credintă (Fapte 3, 19).

Din Ierusalim, după întemeierea Bisericii Crestine în ziua Cincizecimii Sf. Petru a mers să vestească Evanghelia Împărătiei în Antiohia, Pont, Galitia,

 

Capadochia, Bitinia si la Roma, unde a suferit si moarte de martir la 29 Iunie în anul 67.

Potrivit unei vechi traditii, Sf. Petru a cerut să fie răstignit cu capul în jos, dorind să arate deosebirea dintre chinurile sale si cele ale dumnezeiescului său Învătător. Sf. Petru a fost unul dintre cei trei apostoli pe care Mântuitorul Hristos i-a făcut martori ai slavei Sale dumnezeiesti pe muntele Taborului.

 

De la Sf. Apostol Petru ne-au rămas scrise în Canonul Noului Testament două epistole sobornicesti, mult folositoare vietii crestine.

 

Sf. Apostol Pavel, supranumit ''apostolul neamurilor,'' pentru că a predicat Evanghelia mai ales păgânilor, s'a născut într'o familie de iudei bogati în Tarsul Ciliciei, primind o educatie strălucită în scoala rabinului Gamaliel.

La început, Saul, căci asa fusese numit la nastere, a fost un adept înfocat al legii mozaice si un dusman de moarte al crestinilor.

 

Este cunoscută întâmplarea petrecută pe drumul Damascului, când, plecat să-i persecute pe crestini, Saul se întâlneste cu Iisus cel înviat si se converteste la crestinism devenind cum spune Fericitul Augustin ''din lup miel, din persecutor înfocat un vestitor neobosit al Evangheliei, învătător si apostol al popoarelor.''

 

A propovăduit pe Hristos tuturor străbătând în trei călătorii misionare toată Asia, Spania, Britania si Italia, înfiintând comunităti crestine, hirotonind episcopi, preoti si diaconi.

 

De la Sf. Apostol Pavel ne-au rămas 14 epistole scrise cu diferite ocazii si în timpuri diferite, din care emană grija neobosită a apostolului pentru propovăduirea si păstrarea nealterată a învătăturii crestine.

 

Ajungând la Roma a doua oară, Sf. Pavel a fost închis si condamnat la moarte de către crudul împărat Nero, tăindu-i-se capul si câstigând în aceeasi zi de 29 Iunie a anului 67, împreună cu Sf. Petru cununa cea nevestejită a muceniciei.

 

Pe locul unde a fost răstignit în Roma Sf. Petru, în circul neronian acum se ridică basilica Sf. Petru, iar în locul martiriului Sf. Pavel de pe via Ostia, crestinii au ridicat o biserică închinată lui si anume biserica ''San Paulo fuori la mura,'' adică biserica din afara zidurilor cetătii.

 

Ogorul Bisericii stropit de sângele lui Hristos si al martirilor între care si al Sf. Ap. Petru si Pavel a rodit si va rodi până la sfârsitul veacurilor credintă, nădejde si iubire. Cinstindu-i pe Sf. Ap. Petru si Pavel îl preamărim pe Dumnezeu, izvorul sfinteniei ''cel minunat întru Sfintii Săi.'' Arhidiacon Visarion Băltat

(Din Telegraful Român'', Nr. 23-24, 1996).

 

HOME