Scrisoare Pastorală 2001

Î.P.S. Arhiepiscop Nathaniel

 

 

La Nasterea Domnului Nostru Iisus Hristos 2001 ''Dumnezeu este Domnul si s-a arătat nouă. Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. Mărturisiti-vă Domnului si chemati numele cel sfânt al Lui.'' Hristos se naste! Măriti-L!

Iubitului nostru cler, cinului monahal si dreptcredinciosilor crestini ai Episcopiei noastre de Dumnezeu păzite, Har, Milă si Pace de la Hristos Domnul Cel Întrupat, iar de la noi părintească dragoste si arhieresti binecuvântări! Vechiul Testament abundă de descoperiri ale lui Dumnezeu, ale planurilor si voii Sale către omenire. Dar abia odată cu Întruparea Unicului Său Fiu, Iisus Hristos, în Betleemul Iudeii, se împlineste revelatia lui Dumnezeu către omenire. ''Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.'' (Ioan 1:18). Pe când Sfântul Ioan Botezătorul predica în Betabara dincolo de Iordan (Ioan 1:28), preotii si levitii trimisi de către farisei la dânsul, l-au întrebat cine este si de ce botează, pentru că si ei îl căutau pe Mesia, pe Mântuitorul poporului evreu; iar Ioan, prin faptele sale, i-au făcut să se întrebe dacă nu cumva el este Mântuitorul. ''Nu sunt eu Hristosul'', a mărturisit Ioan, adăugând, ''Peste Care veti vedea Duhul coborându-se si rămânâd peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Si eu am văzut si am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.'' (Ioan 1:, 33-34). Prin aceste putine cuvinte, Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul dintre profetii Vechiului Testament si cel dintâi al Noului Testament, a îndemnat pe liderii religiosi la actiune. Si ei îl căutau pe Mântuitorul. Si ei îl asteptau pe Cel Unul Ales, Unsul lui Dumnezeu care în greceste s-a numit ''Hristos''. Noi suntem miruiti, unsi la botez cu Sfântul Mir si devenim ''crestini''. Dar fariseii, indivizi care credeau în viata vesnică si erau scrupulosi în tinerea Legii lui Moise, doreau o dovadă că Dumnezeu s-a descoperit pe Sine prin Acest Mesia, Iisus Învătătorul, Vindecătorul, Făcătorul de minuni. ''Acesta este Hristosul,'' au afirmat unii, dar altii ziceau ''Va să vină Hristos din Galileea?'' (Ioan 7:41). Tensiunea dintre ceea ce liderii religiosi au înteles despre Mântuitorul si mărturia de sine actuală al lui Iisus, a culminat în respingerea violentă a lui Hristos atunci când El a afirmat: ''Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam. Deci au luat pietre ca să arunce asupra Lui.'' (Ioan 8:58-59). În Muntele Horeb, Moise a rugat pe Dumnezeu să-si descopere numele pentru ca el, Moise, să poată identifica în fata poporului evreu din Egipt, pe Cel care l-a trimis. (Iesire 3:1) Răspunsul lui Dumnezeu a fost. ''Eu sunt Cel ce sunt''. Aceste cuvinte, ''Eu sunt'' folosite acum de către Iisus din Nazaret, născut în Betleemul Iudeii, despre Sine, îl identifică ca Dumnezeu. Aceste cuvinte se află înscrise pe oate icoanele Mântuitorului, inscriptionate în aureola Sa. În limba greacă, '''O WN'', înseamnă ''Cel ce există'' sau ''Cel ce este'', fiind o traducere a vechiului nume evreiesc pentru Dumnezeu ''Iahve''. O altă interpretare este, ''Eu sunttenta'', ''Eu exist'', sau ''Eu sunt''. În imnografia Bisericii, aceste cântări de laudă aduse lui Dumnezeu exprimă credinta noastră. Aceste imne repetă cuvinte din Sfânta Scriptură, împletind diferite fraze împreună în forme pe care le-am putea numi ''mici simboluri de credintă''. Ascultati cuvintele de mărire de la slujba Privegherii din Ajunul Crăciunului: ''Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu si pe pământ pace! Asteptarea popoarelor s-a sfârsit căci El a venit si ne-a izbăvit pe noi din robia vrăjmasului.''; ''Astăzi cerul si pământul s-au unit, pentru că Hristos s-a născut. Astăzi Dumnezeu s-a pogorât pe pământ si omul s-a înăltat la cer. Astăzi Dumnezeu, ce nu poate fi văzut după fiintă, se descoperă trup având pentru mântuirea noastră...'' sau ''Omul a fost creat după chipul si asemănarea lui Dumnezeu, dar când Iisus l-a văzut căzând prin neascultare, a aplecat cerurile si s-a pogorât pe pământ, făcându-si sălas în pântecel Fecioarei, fără a se lepăda de dumnezeirea Sa.'' Făgăduinta lui Dumnezeu de mântuire a neamului omenesc este afirmată si începe a se realiza prin nasterea lui Iisus care este descoperirea lui Dumnezeu către noi si prin ascultarea Sa mântuitoare până la moartea pe cruce. ''Iar cănd a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Si pentru că sunteti fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre...'' (Galateni 4:4-6). Sfântul Vasile cel Mare spune: ''Cuvântul lui Dumnezeu a luat trup muritor pentru a nimici în el moartea, pentru ca omul creat după chipul Său, să fie înviat spiritual din moarte.'' (Partea I: Cuvântul). Dumnezeu Tatăl nu a îngăduit moartea Unicului Său Fiu pentru mântuirea noastră ca o pedeapsă pentru El, ci Însusi Fiul ''prin vrerea Sa S-a suit pe cruce pentru a ne elibera din robia dusmanului''. A fost o liberă alegere de a muri pe cruce, o alegere motivată de dragoste, pe care din punct de vedere strict omenesc, cu greu o putem întelege în toată profunzimea ei si a jertfei totale pentru altii. ''Căci Dumnezeu asa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viată vesnică.'' (Ioan 3:16). Dumnezeu Creatorul îsi descoperă marea Sa iubire fată de oameni prin aceea că desi El nu poate fi văzut se lasă a fi ''văzut în trup'' prin Nasterea Sa. ''Si Viata s-a arătat si am văzut-o si mărturisim si vă vestim Viata de veci, care era la Tatăl si s-a arătat nouă Ce am văzut si am auzit, vă vestim si vouă, ca si voi să aveti împărtăsire cu noi. Iar împărta;sirea noastră este cu Tatăl si cu Fiul Său, Iisus Hristos.'' (I Ioan 1:2-3). Cum este considerat acest act al Nasterii Sale în timp si trup a fi dragoste? Dumnezeu este duh ''de-a pururea fiind si fiind pururea Acelasi'' citim în celebrarea Eharistiei; în timp ce omul este circumscris trupului, cărnii si sufletului, si este mereu schimbător. Actiunea lui Dumnezeu de a lua trup asemenea nouă este actul ultim al desertării de sine, care poate fi explicat doar prin prisma dragostei nesfârsite pentru omul pe care L-a creat după chipul si asemănarea Sa. El s-a făcut ca noi, spune Sfântul Atanasie cel Mare, pentru ca noi să putem deveni mai mult decât ceea ce suntem. Pentru a fi ca El. (Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să se poată face dumnezeu). Prin aceasta dragostea Sa se manifestă ca o invitatie de fi părtasi dumnezeirii Sale. ''Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viată si spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoastem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa si prin puterea Sa, prin care El ne-a hărăzit mari si pretioase făgăduinte, ca prin ele să vă faceti părtasi dumnezeiestii firi...'' (II Petru 1:3-4). Nu din necesitate Dumnezeu ne împărtăseste firea Sa dumnezeiască, ci din dragostea Sa nesfârsită fată de creatura Sa; este o ofertă liberă, un dar, o invitatie ''din inimă''. Afirmatia Sfântului Vasile cel Mare se bazează pe mai multe versete din Vechiul Testament printre care acestea din cartea Levitic: ''Fiti sfinti, că Eu Domnul Dumnezeul vostru sunt sfânt'' (Levitic 19:2) si din Psalmi: ''Eu am zis: Dumnezei sunteti si toti fii ai celui Preaînalt.'' (Psalmul 81:6). Faptul că suntem chemati la perfectiune, la înăltimi spirituale ce pot fi atinse numai prin unire cu Mântuitorul, Hristos Pruncul a Cărui nastere o sărbătorim astăzi, este evidentiat de cuvintele profetilor, ale Psalmistului si de cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Iubiti credinciosi,

Cu toate că ne aflăm temporar într-o stare de soc si plângere după tragicele întâmplări care au îndoliat tara noastră, lumina stelei care s-a arătat peste Betleem va face să dispară întunericul din sufletele noastre si ne va ilumina cu eterna si neînfrânta promisiune:''Dumnezeu este cu noi'', cu toti fii săi, ai luminii si ai zilei. Să ne bucurăm de Nasterea Soarelui Dreptătii, Iisus Hristos, Domnul, Dumnezeul si Mântuitorul nostru, Care este chipul Tatălui si Care după slăvita Sa Îna;ltare la ceruri, în sânul Tatălui, ne-a trimis pe Sfântul Duh să ilumineze toată făptura. Să deschidem inimile si sufletele noastre împreună cu gurile noastre în laude si multumiri aduse lui Dumnezeu, ''pentru dragostea Sa cea de-a pururea.''

Hristos se naste! Măriti-L!

+ NATHANIEL Din milostivirea lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Detroitului si al Episcopiei Ortodoxe Române din America

 

 

HOME