Conferinta preotilor Protoieriei Coastei Pacifice

 

 

Pentru Albumul foto – apasaţi pe acest link

 

Pentru Vizita Vlădicului Irineu în Protoierie - apasati aici.

 

Parohia Sfânta Treime, Los Angeles, CA.

Marţi, 25 Martie 2003, în jurul orelor 2:00 pm., la finele Arhierestii Liturghii, dupa  încheierea masei şi a programului cultural, s-a ţinut în capela Parohiei ,,Sfânta Treime”, şedinţa anuală a clerului Protoieriei Coastei Pacifice. La şedinţă au fost prezenţi toţi clericii co-slujitori, menţionaţi mai sus, participanţi şi la serviciul divin, praznical.

 

Şedinţa s-a început cu rugaciunea de invocare. Părintele Protopop Constantin Alecse, în cuvântul său introductiv, a adresat un bun-venit Prea Sfinţiei Sale Vladica Irineu în parohiile şi misiunile Protoieriei Coastei Pacifice, şi a salutat cordial prezenţa la şedinţă a fraţilor co-slujitori.

 

A arătat de asemenea că, datorită distanţelor geografice (parohiile şi misiunile protoieriei ducându-şi existenţa pe teritoriul a 5 state de pe Coasta Pacificului), a faptului că aceasta întâlnire are loc la o prăznuire într-o zi din cursul săptămânii, când unii preoţi nu s-au putut învoi de la servicii, precum şi din alte motive binecuvântate, nu toţi preoţii protoieriei au putut să ia parte la Sfânta Liturghie Arhiereasca, şi nici la această şediinţa protoierească.

 

În absenţa Părintelui Secretar, Pr. Marin Mihalache, Părintele Protopop l-a numit pe Ipodiaconul Liviu Constantinescu drept secretar al şedinţei. 

 

Exprimându-şi bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe PS Sa Episcopul Irineu, în această primă vizită pastorală, după alegerea şi hirotonirea Sa întru Arhiereu anul trecut, Parintele Constantin a rugat pe Înaltul Prelat a ne împărtăşi arhiereşti binecuvântări, şi a ne adresa învăţăminte şi sfaturi părinteşti, încurajându-ne în lucrarea sacerdotală, pastorală, educaţională şi de asistenţă socială în parohiile şi misiunile noastre.

 

PS Sa Episcopul Irineu şi-a început cuvântul prin împărtăşirea Arhiereştilor Binecuvântări, aduse din partea IPS Sale Arhiepiscopul Nathaniel, din a cărui încredinţare se află astăzi în mijlocul nostru, precum şi bucuria ce-L stăpâneşte astăzi, fiind în mijlocul nostru în demnitatea de Arhiereu-Vicar al Episcopiei ROEA.

 

PS Sa a făcut o scurtă prezentare a itinerariului parcurs, în parohiile şi misiunile Episcopiei ROEA, dela alegerea Sa întru Arhiereu (iulie 2002), până în present, elaborând mai ales asupra fiinţării, vieţii şi activităţilor împovărate cu multiple şi variate probleme, în misiunilor mai vechi şi noi ale Episcopiei noastre.

 

Sub preşedenţia Vlădicului, clericii participanţi au purtat ample discuţii în ceeace privesc problemele parohiale de educaţie a adulţilor şi tineretului, probleme de natură sacerdotală (mai ales în conjunctura familiilor mixte), de pastoraţie şi propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, accentuându-se necesitatea unei mai dese co-sluji a preoţilor din cadrul protoieriei (mai ales în Sfintele Posturi, la Serbarea Hramului Bisericilor); probleme de natură legală, de administraţie şi organizare generală, etc. 

 

Unul din subiectele discutate cu mult interes a fost acela al relaţiilor actuale, şi propuneri de viitor în ceeace priveşte posibilitatea refacerii unităţii celor 2 Episcopii Româneşti din Statele Unite ale Americii şi Canada: ROEA şi ROAAC.

 

S-au punctat următoarele aspecte, în legătură cu lucrările de dialog ale Comisiei Mixte:

 

·       Este imperativă ridicarea Episcopiei ROEA la rang de Arhiepiscopie;

·       Comisia de Dialog a celor 2 Arhiepiscopii trebuie să continuie întâlnirile şi lucrările cu mai multă regularitate şi intensitate; Se sugerează încunoştiinţarea tuturor membrilor Episcopiei noastre, prin oficiosul Episcopiei “Solia”, asupra progresului şi rezoluţiilor practice a fiecărei întâlniri în parte a Comisiei de Dialog.

·       Se recomandă implicarea activă a Ierarhilor ambelor Dioceze în lucrarile Comisiei de Dialog; eliminându-se astfel: inutila “tărăgănare”, ezitarea, teama de interpretare, impresia de parţială autoritate în deliberare, etc., toate acestea putând crea, nevoit, confuzie şi inactivitate indefinită, detrimentală nu numai lucrărilor Comisiei de Dialog, ci şi lucrări effective de refacere a unităţii noastre româneşti pe Continent American; 

·       Bazaţi pe cele împărtăşite de către Pr. Dr. Cătălin Mitescu (unul din membrii comisiei de dialog din partea Episcopiei dela Vatra), se nădăjduieşte ca, la Congresul Episcopiei noastre din iulie 2003, să se facă public-cunoscută “poziţia oficială” a Episcopiei ROEA, în acest dialog de refacere a Unităţii celor 2 Episcopii Româneşti de pe Continent American. (s-a luat notă de faptul că Arhiepiscopia ROAAC, şi-a tipărit deja  poziţia oficială” – Unirea Pe Care O Căutăm -, publicată în Calendarul “Credinţa” 2002);

·       Clericii şi credincioşii parohiilor şi misiunilor Protoieriei Coastei Pacifice doresc unirea celor 2 Dioceze Româneşti pe Continent American, şi formarea unei Mitropolii Româneşti, cu autonomie totală faţă de Patriarhie Română, care să o plaseze pe “picior de egalitate”, cu celelalte Arhiepiscopii şi Mitropolii Ortodoxe etnice din America; astfel ca noua Mitropolie Românească sa poată avea un rol efectiv, şi activ, în lucrarea misionară a Ortodoxiei pe Continent American, care să ducă – atunci când Domnul v-a voi – la constituirea unui Patriarhat Ortodox în America.

·       Primirea cuvenitelor “binecuvântări şi dezlegări” din partea OCA, şi respectiv Patriarhia Română, precum şi problema obţinerii “Sfântului Mir”, de către noua Mitropolie Românească în America, sunt probleme de detaliu care, pot fi rezolvate, dacă există bunăvoinţă sinceră din partea tuturor părţilor implicate, în spiritul dragostei frăţeşti întru Hristos Domnul, şi în dorinţa de slujire, în desăvârşită unire a tuturor fraţilor români, şi româno-americani-canadieni ortodocşi, de pe întreg Continentul American;

·       Actualii Arhierei, ai celor 2 Dioceze Româneşti, de pe Continent American, să constituie, şi să fie recunoscuţi, de către toate părţile implicate în Dialog, drept “Sfântul Sinod” al Noii Mitropolii Româneşti, Sinod, care, împreună cu Congresul Mitropoliei (format din membrii celor 2 Congrese Diocezane unificate) va decide asupra tuturor problemelor legate de administraţie generală, organizare şi partajare teritorială, fiinţarea de noi Centre Diocezane, alegerea şi sfinţirea de noi Arhierei, reorganizarea protoieriilor, fiinţarea unui seminar teologic, de formare a clerului în America,  reînvigorarea centrului de publicaţii, etc.

 

Un alt punct pe agenda de lucru la şedinţei l-a constituit propunerea IPS Sale Arhiepiscopul Nathaniel de organizare a unei retrageri spirituale pentru clericii Protoieriilor de Mid-West, si de pe Coasta Pacifică, planuită pentru săptămâna dela 3-6 noiembrie 2003, în Sudul Californiei.

 

Părintele Protopop Constantin Alecse, şi Cucerniciile Lor Cătălin Mitescu şi Andrew Lesko sunt în plin process de a lucra “detaliile” acestui proiect.

 

Părintele Cornel Avramescu a sugerat studierea posibilităţii înfiinţării unei mânăstiri ortodoxe în Sudul Californiei. Cucernicia Sa, în calitate de iniţiator al proiectului, s-a oferit a studia această problemă, şi a raporta la următoarea şediinţă a protoieriei.

 

Părintele Bill Clark, preotul Capelei Ortodoxe Române “Pogorârea Sf. Duh”, de sub egida Bisericii Ortodoxe Române din Los Angeles, California, a elaborat asupra lucrării de “Misiune şi Evanmghelizare Ortodoxă” între Românii-Americani Ortodocşi, vorbitori numai de limbă Engleză, şi între Americanii baştinaşi, interesaţi în Ortodoxie.

 

Parintele Virgil Anton, parohul nou-înfiinţatei Misiuni “Înălţarea Sfintei Cruci” din San Diego, California, ne-a împărtăşit din experienţa sa, şi greutăţile întâmpinate în fondarea, şi progresul material şi spiritual, al numitei misiuni.

 

Părintele Cornel Avramescu, parohul Bisericii “Sfânta Maria”, din Anaheim, California, a împărtăşit  participanţilor câteva puncte esenţiale din activitatea sa pastorală, ce au culminat cu success duhovnicesc în parohia ce o conduce: aplicarea, fără îndoială cu un cuvenit pogorământ, a îndreptarului de spovedanie; reproducere în buletinul parohial lunar de texte şi citate din marii duhovnici ai României; pelerinajele la Locurile Sfinte în anii precedenţi; disciplină în cultul divin (cor, cantori, acoliţi), şi administraţie; predicare, în biserică, la toate serviciile divine, şi postarea lor duminical şi pe Internet; propunerea de a invita (prin rotaţie) preoţi din cadrul parohiilor Episcopiei, şi nu numai, la ocaziuni principale; co-slujire în sobor (Slujbele Sf. Maslu, Vecernii, etc.), mai ales în Marile Posturi, Prăznuirea Hramurilor, Aniversări, etc.

 

Părintele Protopop Constantin Alecse a ridicat o problemă, simţită tot mai mult în ultimii ani, în unele parohii şi misiuni ale Episcopiei ROEA, legată de procedura de aplicare a proviziilor constituţionale privind acceptarea membriei în biserică din partea persoanelor care nu se cuminecă cu regularitate în cadrul Sfintelor Slujbe (unii creştini necuminecându-se decât o singura dată în viaţă, la Botez), şi a participării numai sporadice la cultul divin public. Problema devine şi mai acută, atunci când se pune problema alegerii anuale a membrilor în Consiliile Parohiale.

 

Părintele Protoiereu a mai accentuat şi necesitatea imperioasă ca oficiul parohial (preotul paroh), în virtutea prerogativelor constituţionale, să fie în totală cunoaştere, şi cu drept de participare efectivă în administrarea situaţiei financiare a parohiilor, şi misiunilor. Cucernicia Sa, bazat pe experienţa avută de unii preoţi, mai ales în nou-înfiinţatele misiuni ale protoieriei, a menţionat că în ceeace priveşte participarea efectivă a preotului în administrarea financiară, este adesea îngreuiată de către membrii consiliilor parohiale, şi comitetelor de iniţiativă, care, în virtutea componenţei, în majoritatea mireni, se caută marginalizarea preotuli; care, de drept şi de fapt, este legal reponsabil de tot ceeace se întâmplă în parohia sau misiunea ce o administrează.

 

S-a amintit în treacăt faptul că, Protoieria Coastei Pacifice are propria sa pagină pe Internet, la adresa: www.ViataCrestina.net, precum şi Departamentul Misiunilor ROEA: www.OrthodoxAmerica.net

 

Şedinţa s-a încheiat în jurul orelor 4:30 pm., cu rugăciunea finală şi primirea Arhiereştilor Binecuvântări din partea Vladicului Irineu. O masă comunală de peşte, oferită preoţilor participanţi de către Reuniunea de Doamne a parohiei gazdă, a încheiat activităţile zilei, la parohia Sfânta Treime, la Marele Prznic al Bunei-Vestiri 2003.

 

HOME

 

Sponsor: Biserica.org