DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  Mitropolitul dosoftei

Mitropolit

 

DOSOFTEI, mitropolit

 

N. 1624, în Suceava, decedat la 13 dec. 1693, la Zolkiew, în Polonia (azi Nesterov, Ucraina). 

Din botez numit - se pare - Dimitrie Barilpă. 

A învăţat la Iaşi probabil la Colegiul întemeiat în 1640 la mănăstirea “ Sf. Trei lerarhi", apoi la şcoala Frăţiei ortodoxe din Lvov, unde a făcut Studii umaniste şi de limbi. 

Călugărit la Probota (c. 1648), sub numele Dosoftei, a fost ales episcop la Huşi (1658-1660) şi Roman (I 660 -1671), apoi mitropolit al Moldovei (1671-1674 şi 1675-1686); în toamna anului 1696 dus în Polonia de oştile regelui Jan Sobieski, unde a rămas până la sfârşitul vieţii. 

A fost unul dintre cei mai mari cărturari din trecutul nostru, fiind primul poet naţional, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător din literatura dramatică universală şi din cea istorică în româneşte, primul traducator al cărţilor de sltijbă în româeşte în Moldova, primul cărturar român care a copiat documente şi inscripţii, unul dintre primii cunoscători şi traducători din literatura patristică şi post patristică la noi şi care a contribuit la formarea limbii literare româneşti.

 

Lucrări tipărite:

 

Psaltirea în versuri, Uniev 1673, cu peste 500 p., şi 8634 de versuri (la un loc cu Acatistul Născătoarei de Dumnezeu)

Dumnezeiasca Liturghie, Iaşi, 1679 (ed. a Ii-a, Iaşi, 1683);

Psaltirea de-nţeles, Iaşi, 1680 (text paralel: slavon şi român);

Molitălvnic de-nţeles, Iaşi, 1683, având, după prefaţă, un

Poem cronologic despre domnii Moldovei, cu 136 versuri;

 Parimiile preste an, Iaşi, 1683, având tipărit din nou. 

Poemul cronologic, cu mici adaosuri şi modificăriş Viaţa şi petriaceria sfinţilor, 4 vol Iaşi, 1682- 1686, lucrare de compilaţie, după izvoare bizantine (Simeon Metafrast, Maxim Margunios) şi slave.

 

Lucrări în manuscris:

 

Ca monah la Probota, a tradus, pentru prima oară în româneşte, Istoriile lui Herodot, Cronograful lui Matei Cigalas, un Pateric grecesc, cartea Mântuirea

păcătoşiior a lui Agapie Landos şi fragmente din Viaţa şi minunule Sf.  Vasile cel Nou. 

Ca episop de Roman a revizuit traducerea Vechiului Testament făcută de Nicolae Milescu, care s-a tipărit la Bucureşti, în 1688.  în timp ce se afla în exil în Polonia, a tradus introducerea (prologue) dramei Erofili, scrisă de poetul cretan Gheorghe Hortatzis (începutul sec.  XVII), inspirată, la rândul ei, din piesa Orbecche a italianului Giraldi, păstrtă fragmentar (154 de versuri); începe acum şi traducerea Dogmaticii Sf. loan Damaschinul (se păstrează 4 capitole din cartea I). 

La rugămintea patriarhului loachim al Moscovei şi a mitropolitului Varlaam lasinski al Kievului, a tradus din –greceşte în slavo-rusă mai multe lucrări teologice: Scrisorile Sfântului Ignatie Teoforul, Constituţiile Sfinţilor Apostoli, Istoria bisericească şi privire mistică a patriarhului Gherman I al Constantinopolului (o explicare a Sf. Liturghii), Dialog împotriva ereziilor, şi despre credinţe noastre a lui Simeon al Tesalonicului, 40 de cuvântări (Mărgăritare) ale unor Sfinţi Părinţi (34 ale Sf. loan Gură de Aur).  Tot acum a alcătuit, în slavo-rusă, o culegere de texte patristice şi liturgice despre prefacerea Sfântelor Daruri.

 

 

Psaltirea în versuri:

 

v      loan Bianu, Psaltirea în versuri publicată după manuscriptul original, şi de pe ediţiunea de la 1673, de..., Bucureşti, 1887, LVI +520 p.;  

v      N. A. Ursu, Dosoftei.  Psaltirea în versuri. 1673.  Ediţie critică de..., Iaşi, 1974, LX + 1165 p.;  

v      N. Ursu, Dosoftei:.  Opera. I. Versuri, Ediţie critică de .... Studiu introductiv de Al. Andriescu, Bucureşti, 1978, Cl + 544 P.;  

v      Augustin Z. N. Pop, Glosări la opera mitropolitului Dosoftei, Cernăuţi, 1944, 45 p.,

v      R. Ciocan, La genese du Psautier de Dosithee, în ,Balcania", VII, 2, 1944, p. 428-446;  

v      Pr. Niculae Serbănescu, 0 sărbătoare a cărţii româneşti: Trei sute de ani de la apariţia Psaltirii în versiuni a mitropolitului Dosoftei al Moldovei, în BOR, an.  XCI, 1973, nr.  II - 12, p. 1216 1237;  

v      Gavril lstrate, Limba română literară în “Psaltirea în versuri" a lui Dosoftei, în MMS, an. L, 1974, nr. 9 - 12, p. 7 77 - 799.

 

Alte lucrări:

 

v      Dan Simonescu, Dosoftei traducător din dramaturgia universală.!, în rev. “Manuscriptum",an.III, 1972,nr. 3, p. 28-41;  

v      N. A. URSU, Versuri ale Dosoftei atribuite lui Miron Costin, în LR, an.  XXIII, 1974, nr. 2, p.137-152.

v      C. Lacea, Untersuchtun uber Sprache der “Viaţa şi petrecerea sfinţilor" des metropoliten Dosoftei, în vol. G. Weigand, Jahresbericht des Institute fur rumanische Sprache zu Leipzig, 5, 1898, P. 51- 144.

v      Pr. Scarlat Porcescu.  Psaltirea de-nţăles, Iaşi, 1680, în MMS, an.  LVI, 1980, nr.6 -8, p. 605-610;  

v      Pr.Niculae Serbănescu, Trei sute de ani de la tipărirea la laşi a “ Psaltirii de-nţăles a Sfintului }mpărat proroc David de către mitropolitul Dosoftei al Moldovei. în BOR, an.XCVIII,1980, nr.  11-12,p. 1159-1172.

v      D. Puşchilă, Molitvelnicul Iui Dosoftei. Studiu asupra limbii. în An.  Acad.  Rom., M.S.L., s. II, t. 36, Bucureşti, 1915, p. 1 - 114;  

v      Pr.  Paul Mihail, Molitvelnicul mitrropolitului Dosoftei - 1681. La împlinirea a 300 de ani de când a fost tipărit, în MMS, an.  LVII, 1981, nr. 4-6, p. 315 - 333;  

v      Pr. Paul Mihail, Gravură originală românească": Molitvelniculmitro-politului Dosoftei din 168l în MMS, an.  XXXIII, 1991, nr. 10-12, p.640-651.

v      Dosoftei.  Dumnmezeiasca Liturghie, Ediţie critică de N. A. Ursu, Iaşi, 1980, LIX + 352 p.;  

v      Pr. loan lonescu.  Trei sute de ani de la tipărirea Liturghierului de mitropolitul Dosoftei, în GB, an. XXXVIII, 1979,nr. 9- 10, p.995-1015.

v      Nestor Vornicescu. Mitropolitul Dosoftei traducător şi editor al unor texte patristice, în MMS, an.  L, 1974, nr. 9-12, P. 748-752;  

v      Nestor Vornicescu, Scieri patristice şi post patristice în preocupările mitropolitului Dosoftei, în MO, an.  XXVI. 1974, nr. 9 - I 0, p. 718 -731 

v      Alexandru Elian, Mitropolitul Dosoftei şi literatura patristică în BOR, an.  XCII, 1974, nr. 11-12 p. 1350-1375,

v      Nestor Vornicescu, Dosoftei mitripolitul Moldovei apărător  al epiclezei euharistice. în BOR, an.  XCV, 1977, nr. 7-8, p. 717-753.

v      Ion Radu Mircea, Dosoftei, un rapsod al istoriei în “ Manuscriptum", an.  VII, 1976, nr.  I , p. 37-46,

v      N.A. Ursu, Debutul literar al lui Dosoftei. în LR, an.  XXVI, 1977, nr. 6, p. 607-620

v      N.A. Ursu, Alte traduceri necunoscute din tinereţea lui Dosoftei. în LR, an.XXVII, 1978,5, p. 495-507;  

v      Doru Mihăescu, Une version roumaine dţHerodote au XVII-E siecle, în RESEE, t. XVI, 1978, nr. 3, p. 529-541 şi nr. 4, p.745-770.

v      A se vedea şi vol.  Dosoftei, 1624-1693. Bibliografie, Bucureşti, 1974, XXX + 102 p. (tipărit de Bibl. Centrală; Univ.  Bucureşti);

v      Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, 1979, p. 296-302 (bogată bibliografie);

v      Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. vol. II, Bucureşti, 1981, p. 93-111;  (ed a II-a, Bucureşti, 1994, p. 94-112);

v      Preot Scarlat Porcescu, Episcopia Romanului, Bucureşti, 1984, p. 190 - 204.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME