DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  silviu dragomir

Istoric, om politic

 

DRAGOMIR SILVIU, istoric, om politic

 

N. 13 mart. 1888, în Gurasada, jud.  Hunedoara, decedat la 23 febr. 1962, în Bucureşti (înmormântat la Cluj). 

Studii gimnaziale în Blaj (I 897- 1903) şi Novisad în Serbia (1903- 905), Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1905-1909), cu doctoratul în 1910;  studii de specializare la Universitatea din Viena şi cercetări în arhive (1909- 1910),cercetări în arhivele din Carloviţ , şi Belgrad (191 0), noi Studii de specializare la Academia Spirituală şi la  Universitatea din MOSCOVA cu cercetări în arhivele de acolo (1910-1911). 

Profesor suplinitor (1911), provizoriul (1912) şi definitiv (1913) la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu, până în 1919 (în 1916/17 detaşat la lnstitutul din Arad), la care a predat lstoria bisericească, Limba şi Literatura română şi alte discipline. 

Profesor de lstoria sudestului european la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj (1919, titular 1923), la care a funcţionat până la pensionare, în 1947 (în 1940 - 1945 refugiată la Sibiu); decan (1925/26) şi prodecan (1926/27), director al Seminarului de Studii sud-est europene şi al publicaţiei “Revue de Transylvanie"ş membru corespondent (1916), apoi activ (1928 - în locul Iui Vasile Pârvan), al Academei Române. în viaţa politică a fost un militant pentru unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat; în 1918 a redactat - cu Nicolae Bălan şi loan Broşu “ Gazeta Poporului", la Sibiu, care milita pentru unire: secretar al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrieş în 1938 a fost ministru al Minorităţiilor în “Consiliul de Coroană" din 30 aug. 1940 s-a împotrivit  “ Dictatului" de la Viena în viaţa bisericească a fost membru în Adunarea eparhială a Episcopiei Vadului, Feleacului şi CIujului şi în Congresul Naţional Bisericesc.

A suferit o detenţie politică la Sighet în timpul regimului comunist.

A publicat Studii de înaltă ţinută stiinţifică privind dezbinarea biscricească din 1698-1701, Iupta pentru apărarea Ortodoxiei în Transilvania în sec.  XVIII, legăturile Culturale bisericeşti ale românilor cu ruşii lupta de emancipare socială şi politică a românilor transilvăneni în sec.XVIII-XIX, istoria revoluţiei din 1848 -1849 în Transilvania, studii consacrate romanităţii sud-dunărene, Studii istorice pentru apăarea integrităţii teritoriale a ţării în faţa unor acţiuni revizioniste.

 

Lucrări:

 

v      Corespondenţa episcopului Gherasim Adamovici şi mişcarea de emancipare a clerului şi poporului român în anul 1791, în RT, an.  V, 1911, nr. 14-19, p. 400-423 (şi extras, 26 p.);

v      Când şi unde a murit mitropolitul Dosoftei, în CL, an.  XLV, 1911, nr. 10, p. 1131 - 1143;  

v      Contribuţii privitoare la relaţiile Bisericii româneşti cu Rusia în veacul al XVIII-lea, în An.  Acad.  Rom., M.S. I. , s. II, t. XXXIV, p. 1065 - 1247 (şi extras, Bucureşti, 1912, 183 p.);

v      Relaţiile bisericeşti ale românilor din Ardeal cu Rusia în veacul XVIII, în “Anuarul XXX al Institutului teologic-pedagogic <<Andreian>>", 1913/1914, p.3-55 (şi extras,Sibiu, 1914, 55p.);

v      Studii din istoria mai veche a românilor de pe teritoriul diecezei arădene, Sibiu, 1917, 24 p.;

v      Istoria desrobirii religioase a românilor din Ardeal în sec.  XVIII vol. I, cu 150 documente anexate, Sibiu, 1920, VIII + 259 + 224 p.;  vol. II, Sibiu, 1930, VII + 440p.;  

v      Vechile biserici din Zarand şi ctitorii lor în sec.  XI V-XV, în ACMIT, 1929, p. 22 3 - 264;  

v      Ctitorii bisericii din Bârsău în jud. Hunedoara, în ACMIT, 1930- 1931, p. 139-148;

v      Mormântul lui Mihai Viteazul şi vechea catedrală din Alba Iulia, în An.  Acad.  Rom., M. S. I ., s. III. t. XXI, m. 17, Bucureşti, 1939, 16 p.;  

v      Andre Saguna et Joseph Rajacici, în rev ”Balcania", an.  VI, 1943, p. 242-282;  

v      La politique religieuse des Habsbourgs et les interventions russes an XVIII-e siecle, în rev. “Balcania", 1944, p. 152-172;

v      Românii din Transilvania şi unirea cu Biserica Romei, în SMIM, 3, 1959, p. 329-339;  

v      Românii din Transilvania şi unirea cu Biserica Romei, în BOR, an.  LXXX, 1962, nr. 9- 10, p. 863-937 (şi extras).

v      Vlahii din Serbia în sec.  XII-XV, în AIINC, 1921-1922, p. 279-299;  

v      Fragmente din cronica sârbească a lui George Brancovici, în AFINC, 1923, p. 1-70 (şi extras);

v      Vlahii şi morlacii.  Studii din istoria românismului balcanic, Clluj, 1924, 135 p.;  

v      Originea coloniilor române din lstoria. în An.  Acad.  Rom., M. S. I., S. 11, Bucureşti, 1924, p. 1 -20 (şi extras);

v      Avram lancu, Bucureşti, 1924, 135 p.;  Documente noi privitoare la relaţiile Tării  Româneşti cu Sibiul în sec.XV-XVI, în AlINC, 1926-1927, p.3-79 (şi extras);

v      loan Buteanu prefectul Zarandului în anii 1848-1849, Bucureşti, 1928, 158 p.;  

v      Nicolae Bălcescu  în Ardeal, în AIINC, 1928 1930, p. 1 -34 (şi extras),

v      Un precursor al unităţii naţionale: profesorul ardelean Constantin Romanul Vivu, Bucureşti, 1929,40 p. (Academia Română, Discursuri de recepţie, LXII);

v      Dr. loan Mihu: Spicuiri din gândurile mele politice, culturale, economice.  Publicate cu un studiu biografic de.... Sibiu, 1939, XLVIII + 500 p.;  

v      Studii şi documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1849, Sibiu-Cluj, 1944 -1947, vol. I, LV + 354 p.;  vol,II -  XXXVII + 604 p. (în colaborare); vol. III, 320; vol., V, IV + 412p.;

v      Vlahii din nordul Peninsulei Balcdanice în Evul rnediu, Bucureşti, 1959, 227 P.;  

v      Avram lancu, Bucureşti, 1965, 304 p. (o altă ed. în 1968);

v      Studii privind istoria revoluţiei române de la 1848.  Editie îngrijită, note, comentarii de Pompiliu Teodor,CIuj-Napoca, 1989, 218p.

v      The etnical minorities in Transylvania, Geneve, 1927, 131 p.

v      La Transiylvanie Roumaine et ses minorites etniques, Bucarest, 1934, 281 p.;

v      Les deux attitudes du comte Bethlen.  L’imperialisme hongrois.  La Transylvanie etat-tampon, în “Revue de Transylvanie", 1934, nr. 1, p. 5 - 31;

v      La Hongrie et le probleme de la Transiylvanie, în “ Revue de Transylvanie". 1934, nr. 4, p. 334-354,

v      La comte Etienne Tisza et les Roumains de Transylvanie. Les polurparler de 1910, în.”Revue de Transylvanie", II, 1935 - 1936, p. 439

v      Les Roumains de Transylvanie la veille du mouvement de resurrection nationale, Bucarest 1938. 44 p.

v      La Transylvanie avant et apres de Vienne.  Sibiu, 1943, 50 D.:

v      Vingt-ciny ans apres la reunion de la Transylvanie la Roumaine, Bucarest, 1943, 36 p. (şi ed. rom., 30 p.)

v      La patrie primitive des Roumains et les frontiers historiques, în “Balcania", VII, 1944, p. 63-101;  

v      Le Banat roumain.  Esquisse historiques, Sibiu, 1944,42 p.

 

Numeroase articole în:

 

v      “Revista Teologi”

v      “ Telegraful Român",

v      “ Luceafărul",

v      “ Transilvania”,

v      “ Gazeta Poporului", toate la Sibiu,

v      “Neamul Românesc Literar" - Bucureşti,

v      “Tribuna" şi “ Românul" la Arad,

v      “Cele Trei Crişuri" Oradea,

v      “Patria",

v      “Societatea de Mâine”,

v      “ Dacoromania",

v      “Revue de Transylvanie",

v      “ Anuarul lnstitutului de Istorie NaţionaIă", toate la CIuj,

v      “Analele Academiei Române" etc.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME