DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  DASCALUL GRIGORIE

Mitropolit

 

GRIGORIE DASCĂLUL (din botez Gheorghe), mitropolit. 

 

N. 1765, în Bucureşti, decedat la 22 iun. 1834, în Bucureşti (osemintele sunt azi la Căldăruşani).

A facut studii la Scoala de la Sf. Sava. Tuns în monahism de stareţul Paisie la mănăstirea Neamţ sub numele Grigorie şi hirotonit ierodiacon.

 

Impreună cu prietenul său Gherontie, au tradus şi  tipărit  mai multe cărţi din limba greacă:

 

v         Carte folositoare de suflet (Bucureşti, 1799, 12 + 145 foi, retipărită în 1800 şi din nou la Iaşi, în 1819),

v         Chiriacodromionul la Evanghelii al lui Nichifor Theotochis (Bucureşti, 1801, 4 + 248 p. +3 foi, retipărit la Buzău 1839, Iaşi, 1840 - 1841 ş.a.),

v         Intrebări şi răspunsuri oarecare bogosloveşti ale Sfântului Atanasie (Iaşi, 1803, 12 foi + 43 p.),

v         Talcuire la cele patru Evanghelii a lui Theofilact. arhiepiscopul Bulgariei, cu însemnări oarecare de la Evthimie Zigabinos adăugită (Iaşi, 1805, 6 foi + 708 p.),

v         Descoperire cu amănuntul a pravoslavnicei credinţe a Sf. loan Damaschinul (Iaşi, 1806, 10 foi + 564 p.).

 

După moartea lui Gherontie a tipărit trei cărţi traduse numai de acesta:

 

v      Chegragarion de Fericitul Augustin (Neamţ, 1814),

v      Apologia, adecă cuvânt sau răspuns împotriva socotelilor celor fără de Dumnezeu (Neamţ, 1916, retipărit la Bucureşti în 1819) şi

v      TâIcuire pe scurt ... la antifoanele celor 8 glasuri de Nichifor Calist Xantopol, cu alte lucrări (Neamţ, 1817).

 

In acelasi timp a tipărit o traducere proprie:

 

v      Arătare sau adunare pe scurt a dumnezeieştilor dogme ale credinţei, după Atanasie de la Paros (Neamţ, 1816). 

v      După 1817 s-a stabilit la mănăstirile Antim şi CăIdăruşani, tipărind noi traduceri: Cuvinte şase pentru preoţie ale Sf. loan Gură de Aur şi ale altor trei Sfinţi Părinţi canoniceşti epistolii împotriva simoniei (Bucuresti, 1820),

v      Cuvânt pentru preoţie al Sf. Grigorie de Nazianz (Bucureşti, 1821).

v      La 4 ian. 1823 ierodiaconul Grigorie a fost ales mitropolit al Ungrovlahiei (la 9 şi 10 ian. hirotonit ieromonah şi arhiereu, iar la 11 ian. investit şi înscăunat). A continuat traducerea şi tipărirea de noi lucrări la Bucureşti: Dovedire împotriva eresului armenilor (1824),

v      Două cuvinte ale Sf. Casian Râmleanul (1825),

v      Cuvinte... ale Sf. Vasile cel Mare şi Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu (1826),

v      Cuvinte... ale Sf. loan Gură de Aur (1827),

v      Cuvânt al Sf. loan Gură de Aur la Tăierea Capului Sf. loan Botezătorul (1827),

v      Cuvinte zece pentru dumnezeiasca pronie ale lui Teodoret al Cirului (1828), Patericul (1828).

 

Ca mitropolit, a căutat să pună rânduială în viaţa clerului, s-a îngrijit de familiile preoţeşti, a acoperit o parte din datoriile Mitropolieiş a izbutit - pentru scurt timp – să înlăture pe egumenii greci din mănăstirile închinate.

 

Ajuns la neînţelegeri cu autorită‘ile ruse de ocupaţie, în ian. 1829 a fost înlăturat din scaun din dispoziţia Tarului, fiind exilat la Chişinăii (până în iun. 1832), apoi la Buzău (febr. 1832 - apr. 1833) şi Căldăruşani (apr.- aug. 1833). 

 

La Buzău a pus acum bazele unei tipografii, în care au apărut:

 

v            Ale lui losif monahul Vrienie cuvinte doaozeci pentru purcederea prea Sfântului Duh (1832),

v            A lui Fotie patriarhul Constantinopolului epistolie de obşte cătră scaunele arhiereşti ale Răsăritului şi doao cuvinte doveditoare pentru purcederea prea Sfântului Duh ale Sfintului Grigorie Palama (1832),

v            Cartea ce se numeşte împărţirea de  a Sf. loan Gură de Aur (1833, cu 57 cuvântări),

v            Carte ce se numeşte Puţul Sf.  Ioan Gură de Aur (1833, cu 48 cuvântării). 

 

După ce şi-a reluat scaunul, înfiinţează o tipografie la Căldăruşani şi începe Iucrările de refacere a catedralei mitropolitane.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME