DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  grigorie marcu

Profesor de teologie

 

MARCU GRIGORIE, profesor de teologie.

 

N. 7 dec. 1911, în Broşteni, jud. Sibiu, în familie de preot, decedat la 21 ian. 1987, în Sibiu. Studiile secundare la Liceele “Sf.  Vasile" din Blaj (1922-1924) şi “Gheorghe Lazăr" din Sibiu (1924-1929), cele superioare la Facultăţile de Teologie din Bucureşti (1929-1932) şi Cernăuţi (1932 – 1933).  Trimis de mitropolitul Nicolae Bălan pentru studii de specializare în Noul Testament la Facultatea de Teologie ortodoxă din Atena (1933 - 1934) şi la Facultăţile de Teologie protestantă şi romano-catolică din Breslau - azi Wroclaw - (1934-1936); doctoratul la Cernăuţi la 3 iun. 1939, la profesorul Vasile Gheorghiu.  Profesor suplinitor la catedra de Studiul Noului Testament de la Academia teologică “Andreiană" din Sibiu (1936), titularizat în 1941, profesor universitar agregat (1943), apoi titular definitiv (1946), continuând şi în cadrul Institutului Teologic Univesitar (din 1948), la aceeaşi catedră, până la pensionare, în 1982; în câţva ani şcolari a predat şi Limba greacă ( 1936 - 1951, 1955 - 1959), Sectologia (1936- 1943); rector al Institutului în (1976-1979).  Hirotonit diacon în 1936, preot în 1947, mai târziu hirotesit protopop (1948), apoi iconom stavrofor ( 1957).  Redactor la publicaţiile sibiene: ,,Revista Teologică" (1936-194ţ7), “Foaia Bunului Creştin" (1954-1956) şi "Mitropolia Ardealului" (1956-1976); a condus colecţiile ,,Biblioteca Bunului Pastor" şi ,Problemele Vremii".  A făcut parte din câteva delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române la diferite congrese, conferinţe şi întruniri peste hotare: Consultaţia biblică de la Bad-Sarow - Germania (1973), Seminarul european de traduceri biblice de la Arnoldshain - Germania (1968), Congresul profesorilor de teologie de la Atena (1976).s.a. A desfăşurat o bogată activitate publicistică, însumând peste 1000 de titluri.

 

Lucrări principale:

 

v      Saul din Tars, Sibiu, 1939, XII + 126 p.; Studii biblice, Sibiu, 1940, VIII + I (H) p.;

v      Antropolgia paulină. Elementele, Esenţa, Originea  şi originalitatea (teză de doctorat), Sibiu, 1941. XXXVIII + 336 p.;

v      Procesul Mântuitorului, Studiu juridic şi  teologic (în colaborare cu dr. loan Fruma), Sibiu, 1945, VIII + 348 p.;

v      Iisus în faţa stiinţei.  Prelucrare dupe L. Cl.  Fillon, Sibiu, 1946, XVI + 100 p.;

v      Epistola Sfântului Apostol Pavel cătrer Tit. Introducere, text şi comentar, Sibiu, 1947, XVI + 48 p.;

v      Studiul Noului Testament.  Manual pentru uzul studenţilor lnstitutelor teologice, Bucureşti, 1954, XII + 208 p.; ed. a II-a, Bucureşti, 1977, 256 p. (în colaborare )

 

Studii în periodice:

 

v      Mistica paulină în “Anuarul XIII al Academiei teologice <<Andreiane>>", 1936/1937, p. 32-49;

v      Paulinism şi stoicism. Schiţăcomparativă, în “Anuarul XV ..” 1938/1939, p. 131 - 139,

v      Introducere în Teologia biblică, în “Anuarul XVI..” 1939/1944, p. 36-51;

v      Originea şi originalitatea teologiei pauline, în RT, an.  XXX, 1940, nr.  11-12, p. 537-558;

v      Un temei documentar al istoricităţii cărţilor Noului Testament: Fragmentul Muratori, în “Anuarul XX (II)...” 1943/1944, p. 5 - 26 (,şi extras, 26 p.);

v      O ştiinţă nouă - Istoria vremurilor neotestamentare, în “Anuarul XXII (IV)...", 1945/1946, p. 3 -27 (şi extras, 29 p.),

v      Un muncitor manual: Sfântul Apostol Pavel, în vol. “Biserica şi problemele vremii", Sibiu, 1947, p. 45-67;

v      Episcopatul român al Sfântului Apostol Petru în lumina Noului Testament.  Obârşile dubioase ale unei legende, în “Ortodoxia", an.I, 1949, nr. 4, p. 116-129;

v      Preocupări biblice neotestamentare în ştiinţa teologică bulgară, în ST, an. III, 1951, nr. 5-6, p. 356-367;

v      “Omul cel nou" în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel, în ST, an. III, 1951, nr.7-8, p.417-429; 

v      Premisele biblice ale erorilor papalităţii  în " Ortodoxia", an.Vl, 1954, nr.2-3, p.365-394;

v      Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasă-morală a păstorului de suflete, în ST, an. VII, 1955, nr. 3 - 4, p. 197 - 216;

v      Părţi proprii Sfântului Luca în finalul istorisirilor Evangheliei, în MA, an.I, 1956, nr. 1-2, p. 51-62;

v      Botezat-a pruncii Biserica creştină primară? în MO, an. VIII, 1956, nr. 4-5, p. 177- 186;

v      Actualitatea Epistolei Sfântului Iacov, în MA, an. II, 1957, nr. 1 - 2, p. 26 - 52,

v      Sfântul Apostol Pavel despre modelul de vieţuire cresştinească, în ST, an. IX, 1957, nr. 1-2, p. 3-22;

v      Cu privire la “testamentul" Sfântului Apostol Pavel, în MMS, an. XXXIII, 1957, nr. 5-7, p. 406-415;

v      Un document  inspirat de mărinimie creştinească Epistola Sf. Apostol Pavel către Filimon, în MA, an. II, 1957, nr. 5-8, p. 413-428;

v      Mărturii documentare de procedură  sinodală în cartea Faptelor Apostolilor, în “Ortodoxia", an.  IX, 1957, nr. 3, p. 429-437;

v      “Mens divinior". O comparaţie între Sfântul Apostol Pavel şi Sfântul loan Gură de Aur, în ST,an.  IX, 1957,nr. 9- 10, p. 617-624;

v      “Locţiitorul” Fiului Pretinsul “prmat” al Sfântului Apostol Petru văzut în lumina unor detalii ioaneice,  în MA, an.II, 1957, nr. 11-12, p. 787-817;

v      Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul, Pilat din Pont şi Claudia Procula, în MA, an. III, 1958, nr. 3-4,p. 190-201;

v      Ephesus Redivivus. Pe urmele celei mai de seamă ctitorii pauline a Asiei Minor, în MA, an. III, 1958, nr. 7-8, p. 506-530.

v      Sfânta Scriptură “în pom românesc”.100 de ani de la apariţia Bibliei lui Saguna, în MA, an. III, 1958, nr.  11-12. p. 782-812;

v      Cine este “ego" din capitolul  VII al Epistolei către Romani, în MA, an. IV, 1959, nr. 3-4, p. 185-194;

v      Paternitatea ioaneică a Evangheliei a patra, cu specială privire la proba arheologică şi paleografică, în ST, an. XII, 1960, nr. 3-4, p. 139 – 160:

v      Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolic în expunere şi interpretare Iucanică, în MA, an. V, 1960, nr. 7 - 8, p. 519-534,

v      Posibilitatea desăvârşirii morale la Sfântului Apostol Pavel, în MA, an.  V, 1960, nr. 9- 10, p. 664-676;

v      Înâlnirea de la Cana Galileii, în ST, an. XIII, 1961, nr.  I -2, p. 32-40;

v      Elemente de eclesiologie paulină, în MA, an. VI, nr.1 -3, 1961, p. 28-36;

v      Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca, în "Ortodoxia", an.  XIII, 196 1, nr. 3, p. 331 -367;

v      Gamaliel, în ST, an. XIV,1962, nr.1-2, p.39-50;

v      Obârşia ierusalimiteană a Bisericii primare din Roma, în MMS, an - XXXVIII, 1962, nr. 7 8, p. 549-566,

v      O mică odisee apostolică, în MB, an.  XIl, 1961, nr. 7 -8, p. 319 -343;

v      Întâiul itinerar paulin pe continentul nostru, în MA, an. VII, 1962. nr. 9-12, p. 631-641;

v      Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie, în MO, an. XVI, 1962, nr. 10- 12, p. 583 -596:

v      Sfântul Varnava Cipriotul - apostol al eleniştilor, în MA, an. VIll, 1963, nr.1 - 3, p. 45-73;

v      Cunoaşterea preoţească a Noului Testament, în MA, an. VIll, 1963, nr. 9- 10, p.657-680;

v      Preocupări dactice şi bibliografice neotestamentare, în MA, an.  VIll, 1963, nr.11-12, p. 936 - 856;

v      Orientări  exegetice de interes pastoral, în MO, an.  XVI, 1964, nr. 9-10, p. 687 -696;

v      Exegeza în pastoraţie, în MA, an.  X, 1965, nr. 1 -3, p. 26-49;

v      Problema unităţii creţtine în Iumina epistolelor pauline, în ST, an. XVII, 1965, nr. 5-6, p. 275-285;

v      Forma iniţială a textului din Epistola către Filimon, în MA, an.  X, 1965, nr.11-12, p.856-863;

v      Părţi  proprii Sfântului Luca în  textu introductiv al Evangheliei a treia, în MA, an.  XII, 1967, nr.1-3, p. 8 - 42;

v      Preocupări ermineutice de interes actual panortodox şi ecumenist, în MA, an.  Xill, 1968, nr. 7-8, p. 484-515;

v      Duminica (Sinteză biblic-teologică, în MA, an.  XV, 1970, nr. 11 - 12, p. 815 - 822;

v      Consideraţii asupra Noului Testament din 1648, în ST, an.  XXV, 1973, nr. 9 - I 0, p. 605 - 618;

v      Noul Testament de la Bălgrad (Alba Iulia). 325 de ani de la tipărirea lui, în MA, an.  X IX, 1974, nr. I - 3, p. 84- 95;

v      Ideea de sinodalitate  şi prioritate apostolică în Noul Testament, în ST, an.  XXVI, 1974, nr. 7-8, p.522-532;

v      Mediul de apariţie al cărţilor Noului Testament, în MA, an.  XXI, 1976, nr. 4-6, p. 252-272;

v      Hristos şi Cezarul sau Statul şi Biserica în lumina Noului Testament, în MA, an. XXII, 1977, nr. 7 - 9, p. 484 -498.

v      Alte studii: Mitropolitul Nicolae al Ardealului. Biobibliografie, în RT, an.  XXX, 1940, nr. 5 - 8, p. 211 -288 şi în vol. 

v      Omagiu I.P.S. Sale Dr.  Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, la douăzeci de ani de arhipăstorire, Sibiu, 1940, p. 65-128,

v      Procanonul lui Petru Maior Editia a II-a, îngrijită de..., Sibiu, 1948, XXIV + 154 p. (introducere şi text). 

 

 

Colaborări la periodicele bisericeşti menţionate, la care se adaugă:

 

v      "Telegraful Român",

v      ,,Viaţa llustrată" - Sibiu şi Cluj:

v      “Altarul Banatului" – Caransebeş,

v      sute de reportaje cronici, recenzii la cele trei periodice pe care le-a condus şi altele.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME