DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  paul mihai

 Preot, istoric

 

MIHAI PAUL (fost Mihailovici), preot, istoric. 

 

N. 29 iun. 1905, în Cornova-Orhei, decedat la 12 oct. 1994. în Bucureşti. Seminarul teologic la Chişinău (1916- 1926), Facultatea de Teologie din Chişinău (1926-1930) şi de Istorie din Iaşi (lic. 1932), cu  doctoratul în Teologie la Cernăuţi Suceava (1945); călătorii de Studii în Iugoslavia, Bulgaria, Grecia şi Turcia (1930 - 1932), unde a copiat numeroase documente privitoare la români.  Diferite funcţii în Chişinău: diacon şi preot la biserica ,,Soborul Vechi"(1932-1944), profesor de Istorie (1933-1944 , secretar al Secţiei pentru Basarabia a Comisiunii Monumentelor Istorice, subdirector (1933), apoi director (1941) al Muzeului istoric-bisericesc din Chiţinău, director al şcolii de cântăreţi bisericeşti (1941-1944); după 1944 preot la biserica “Bunavestire" din Râmnicu Vâlcea 1946), apoi la biserica ,,Banu" din Iaşi (1946-1975), asistent la Facultatea de Filologie a Universităţii din Iaşi (1948- 1949).  Participant la congrese istorice Internaţionale.  Prin studiile sale istorice, a adus o contribuţie importantă la descoperirea şi studierea surselor medievale ale istoriei nationale, fiind cel dintâi cercetător român al arhivei metocului Sf. Mormânt din Istanbul (Constantinopol).  Multe din documentele inedited pe care le-a descoperit şi publicat ca şi unele manuscrise şi obiecte de artă le-a dăruit Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, Arhivelor Statului din Iaşi, Institutului de Istorie din Iaşi.  Alte lucrări se ocupă de legăturile bisericeşti româno-ruse, studiul manuscriselor slave şi româneşti, circulaţia vechilor tipărituri româneşti.

 

Lucrări principale: Izvoare.

 

v      Opt documente moldoveneşti dinainte de :tefan cel Mare, Cl, an.  VIll - IX, nr.  I , 1933, p. 185 - 215 (şi extras);

v      Documente moldoveneşti găsite la Constantinopol (1462-1755), în Cl, an.Vlll-IX, nr. 3, 1933, p. 3-63 şi an.  X-XIl, nr. 1, 1934, p. 105- 127;

v      Mărturii româneşti din Bulgaria şi Grecia. 1468- 1866, în RSIAB, t. XXIII, 1933, p. 327-435 (şi extras, 112p.);

v      Regestele actelor moldoveneşti din Arhiva de Ia Constantinopol în RSIAB, t. XXIV, 1934, p. 361 - 416 extras, 56 p.;

v      Album de documente moldoveneşti din veacul al XV-Iea, Iaşi, 1934, 26 p.;

v      Documente şi zapise moldoveneşti de la Constantinopol (1607- 1806), Iaşi, 1948, 118 p.;

v      Documente inedite ale Cancelariei moldoveneşti din veacul al XVI-lea (din arhiva metocului Sf.  Mormânt din Constantinopol), în “Studii", revista de istorie, an. 17, 1964, nr. 2, p.335-362;

v      Alte acte româneşti de la Constantinopol, în AIIAX, VII, 1970, p. 353 - 356; IX, 1972, p. 455-468; X, 1973, p. 411- 418; XII, 1975, p. 235-288; şi XV, 1979, p.507 - 511;

v      Cârţi bisericeşti, manuscrise şi icoane din Basarabia, însemnări vechi şi inscripţii, în RSIAB, XXIV, 1934, .91-120;

v      “Luminătorul", nr. 10, 1939. p.609-624;nr. 11, 1939, p.657-672; nr. 1, 1939, p. 754-761 şi nr. 1, 1940, p.45 - 56 (şi extras, Chişinău, 1940, 54 p.).

v      Viaţa  şi opera lui Gavriil Musicescu oglindită  în scrisorile anilor 1871-1899, în “Studii Muzicologice", 1956, nr. 2, p. 91 -127 şi 1957, nr. 4,p. 58-128; Din corespondenţa episcopului Melchisedec, în BOR, an.  LXXVII, 1959, nr. 5 -6, p. 493 - 612;

v      Legăturile culturale ale episcopului Melchisedec cu  Rusia. Corespondenţa din anii 1849-1892, în MMS, an.  XXXVII, 1961, nr. 34, p.261-296.

 

Studii:

 

v      Legături culturale-bisericeşti dintre români şi ruşi în secolele XV-XX.  Schiţă istorică, în RSIAB, XXII, 1932, p. 199-276 (,şi extras, 78 p.);

v      Fapte trecute şi basarabeni uitaţi. 1799-1918, Chişinău, 1938, 80 p.;

v      Tipărituri româneşti în Basarabia de la 1812 la 1918, Bucureşti, 1941, 390 p. + 20 pl. (premiată de Academia Română);

v      Relaţii exteme bisericeşti ale lui :tefan cel Mare, în MMS, an.  XXXIII, 1957,nr. 3-4,p. 228-241,

v      Circulaţia Cazaniei mitropolitului Varlaam în Biserca românească în MMS, an.  XXXIII, 1957, nr. 10- 12, p. 820-918;

v      Stiri noi privind circulaţia Cazaniei Iui Varlaam, în BOR, an. LXXXII 1964, nr. 3 - 4, p. 372-388;

v      “Leastviţa" (Scara raiului). Traducerea lui Varlaam  într-o nouă redacţie, în BOR, an.  LXXXII, nr. 11 - 12,1964, p. 1069-1084;

v      Manuscrisul slav de la Schitul Mare din Galiţia aflat la Iaşi, în MMS, an.  XXXVIII,1962, nr. 7 - 8, p. 587 - 603;

v      Traduceri patristice ale stareţului Paisie, în MO, an.  XXIV, 1972, nr. 3 4, p. 217 - 223;

v      Manuscrise slave în colecţii din Moldova, în “Românoslavica", XVIII, 1972, p. 265 - 319 (în colaborare);

v      Mitropolitul gruzin Iona Ghedevanişvili şi Biserica Moldovei  între Kenn 1790-1792, în BOR, an.  XCII, 1974, nr. 5-6, p. 711 -720;

v      Manuscrise româneşti din Biblioteca Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, în MMS, an.  L, 1974, nr. 1 -2, p. 120-146;

v      O traducere românească inedită la scrierile religioase saniole “Desiderie", în MO, an.  XXIV, 1972, iir. 7-8, p. 585-628; an.  XXV, 1973,nr. 7-8, p. 626-644: an.  XXVI, 1974,nr. 1-2,p. 114-124 şi nr. 5-6, p. 483-495; an.  XXVII, 1979, nr.  1 - 3, p. 113 - 136 (în colaborare cu fiica sa Zamfira Mihail);

v      Cronica lui Ion Neculce copiată de loasaf Luca. Manuscrisul “Mihail".  Ediţie de Zamfia Mihail şi Paul Mihail Bucureşti 1980 XXXI + 263 p.;

v      Schitul Poiana Mărului, un centru ortodox cărturăresc în vol.  Spiritualitate şi Istorie la Întorsura Carpaţilor, vol. I Buzău, 1983, p. 355-384;

v      Contribuţii la Bibliografia românească veche. în AIIAX, Iaşi, XXI, 1984, p. 501-528 şi vol.  XXII, 1985, p. 759-778.

v      Contribuţii documentare la istoria oraşului Iaşi. Privire generală asupra istoricului monumentului din Iaşi  al lui Savin Banu şi Iacob Stamate, în AIIAX, Iaşi, vol.  XXIV/ 1, 1987, p. 415 -478, şi XXIV/2, 1988, p. 469-534;

v      Vechi tipărituri româneşti (1831-1871), în AIIAX, Iaşi, XXV/2, 1988,p. 483-500; XXVI, 1, 1989, p. 551-573; XXVII, 1990, p. 195 - 214;

v      Jurnalul călătoriei de studii în sud-estul Europei (1931), Bucureşti, 1991,128 p. + 4 il,

v      Ion Neculce, Cronica copiată de Ioasaf Luca, Chişinău, 1992, 318p.;

v      Acte în limba română tipărite în Basarabia, 1812 - 1830, precedate de Bibliografia tipăriturilor româneşti  în Basarabia (1812-1930), în colaborare cu Zamfira Mihail, Bucureşti, 1993,413 p.;

v      Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia, Chişinău, 1993,408 p. (cuprinde o serie de studii şi articole mai vechi). 

 

 

v      Alte studii istorice şi peste o sută de recenzii în periodicele menţionate în lista bibliografică, în unele publicaţii de peste hotare, articole în diferite ziare şi reviste din Chişinău şi Bucureşti;

v      Traduceri din literatura teologică rusă în periodicele bisericeşti actuale, îndeosebi în “Mitropolia Moldovei şi Sucevei" ş.a.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME