DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  antonie plamadeala

Mitropolit

 

PLĂMĂDEALĂ  ANTONIE (din botez Leonida), mitropolit. 

 

N. 17 nov. 1926, în Stolniceşti, jud. Lăpuşna.  Studii la Seminariile teologice din Chişinău . (1937 - 1944) şi “Nifon" din Bucureşti (1944-1945), Facultatea de Teologie din Bucureşti (1945 -1948) şi lnstitutul Teologic Universitar din Cluj (1948-1949); cursuri de doctorat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1956-1959).Tuns în monahism la mănăstirea Prislop, sub numele Antonie şi hirotonit ierodiacon (1949), transferat la mănăstirea Slatina (1950), unde a funcţionat ca profesor la şcoala monahală şi a fost hirotonit ieromonah (1953); un timp la Râşca şi Dragomirna, unde a îndeplinit munci didactice şi administrative.  în 1949, condamnat, în lipsă, la 7 ani închisoare pentru activitate anticomunistăş arestat abia în 1954 şi închis la Jilava,judecat din nou şi condamnat la 4 ani închisoareş graţiat în 1956.  în 1959 scos din mănăstire şi din cler de autorităţile comuniste, angajdndu-se ea muncitor în diferite intreprinderi, în 1968 şi-a putut relua activitatea în cler, fiind numit secretar şef la lnstitutul Teologic din Bucureşti.  Trimis la studii de specializare în Teologie şi Filosofie la “Heythrop College" de lângă Oxford, mutat apoi în Londra (1968-1970); obţine doctoratul în Teologie la Colegiul amintit (1971), apoi la Institutul Teologic din Bucureşti (1972).  La 15 dec. 1970 Sf.  Sinod I-a ales episcop-vicar patriarhal, cu titlul “Ploieşteanul" (hirotonit 27 dec.), încredinţându-i-se sectorul  “Relaţii externe", precum şi sectorul economic şi Comisia de pictură bisericeascăş paralel, rector al Institutului Teologic din Bucureşti (1971-1974).  La 9 dec. 1979 ales episcop al Buzăului (înscăunat 13 ian. 1980).  La 10 ian. 1982 ales arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului (înscăunat 7 febr. 1982).

Este unul din marii ecumenişti contemporani.  A făcut parte din delegaţiile sinodale Române care au vizitat alte Biserici creştine (ortodoxe, catolice, protestante etc.). Delegat de Sf.  Sinod la a cincea Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Nairobi 1975), când a fost ales membru în Comitetul executiv şi în cel financierş conducătorul delegaţiei Române la a şasea Adunare generală a aceluiaşi Consiliu (Vancouver, 1983); delegat la diferite întruniri ale unor comitete din Consiliul Ecumenic.  A fost delegat la Adunările generale ale Conferinţei Bisericilor Europene (Engelberg 1974, Chania Creta 1979), la diferite sesiuni de lucru ale Comitetului consultativ şi financiar. Participant la mai multe sesiuni ale Comisiei mixte internaţionale de dialog între Biserica Ortodoxă şi Biserica romano-catolică.  Delegat de Sf.  Sinod să cerceteze parohiile ortodoxe Române din “diaspora" (S.U.A., Canada, Australia, Europa occidentaIă).

Conferinţe, cursuri şi comunicări în Spania, Anglia, Franţa, Belgia, Germania, Suedia, Finlanda, Italia, Elveţia, S.U.A., Australia, ş.a.; a acordat interviuri presei, a vorbit la radio şi televiziune în aceleaşi ţări.  Membru de onoare al Academiei Române şi al Academiei de :tiinţe din Chişinău (1992) şi al unor asociatii culturale de peste hotare.

Realizări gospodăreşti la Buzău (restaurarea clădirilor de la centrul eparhial, a peste 15 biserici-monumente istorice) şi la Sibiu (o clădire nouă la centrul eparhial, o clădire nouă la schitul Păltiniş, un complex de clădiri care constitute incinta mănăstirii de la Sâmbăta de Sus - fiind a treia ctitorire a ei - restaurarea unor biserici monumente istorice ş.a.).

 

Lucrări: în volum:

 

v      Biserica slujitoare în Sfânta Scriptură  Sfânta Tradiţie şi în teologia contemporană.  Teză de doctorat Bucureşti, 1972, 344 p. (şi în ST, an.  XXIV, nr. 5-8, 1972, p. 325 -625, altă ediţie la Sibiu, 1986, 325 p.);

v      Hans Kung, şi declaraţia “Misterium Eccleviae", Bucureşti, 1974, 67 p. ( şi în “Ortodoxia", an.  XXVI, 1974, nr. 1, p. 5 -69);

v      Clerici ortodocşi ctitori de limbă şi cultură Românească, Bucureşti, 1977,69 p.;

v      Un episod important din Iupta pentru limba română, Bucureşti, 1978, 50 p. (şi în ,,Ortodoxia", an.  XXX, 1978, nr. 3, p. 417-464);

v      “Ca toţi să fie una”,Bucureştit, 1979, 596 p.;

v      Dascălul de cuget şi simţire românească, Bucureşti, 1981, 547 p.;

v      Tradiţie şi libertate în spiritualitatea românească, Sibiu, 1983, 410 p.;

v      Pagini dintr-o arhivă inedită.  Documente literare.  Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note..., Bucureşti, 1984, XLVII + 435 p.;

v      Vocaţie şi  misiune în vremea noastră, Sibiu, 1984,462 p.;

v       Lazăr Leon Asachi în cultura română, Sibiu, 1985, 524 p.;

v      Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Tranvilvania în timpul dualismului austro-ungar în vremea lui Miron Romanul (1874 - 1898), după acte, documente şi corespondenţe, Sibiu, 1986, 358 p.;

v      Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar (1867-1918), după documente, acte şi coresşpondenţe rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, 546 p.;

v      Contribuţii istorice privind perioada 1918-1930. 

v      Elie Miron Cristea.  Documente şi coirespondenţă, Sibiu, 1987,484 p.;

v      Tâlcuri noi la texte vechi.  Predici, Sibiu, 1999, 479 p.;Cuvinte la zile mari, Sibiu, 1989,365 p.

v      Romanul Trei ceasuri în iad, Bucureşti, 1970 (ed. a II-a, Bucureşti, 1993, 303 p.).

 

În reviste: Teologice:

 

v      Preocupări dogmaticeSimbolice în literatura teologică contemporană, în “Ortodoxia", an.  IX, 1957, nr. 2, p. 296-317 şi nr. 3, p. 460-475;

v      Câteva aspecte ale trăirii duhovniceşti ortodoxe, în GB,an.  XVII, 1958,nr. 3, p. 236-244;

v      Rugăciune şi cunoaştere în învăţătura ortodoxă, în ST, an.  X, 1958, nr. 3-4, p. 216-224;

v      Ideea de sacru la Rudolf Otto din punct de vedere catolic şi ortodox, în “Ortodoxia", an.  X, 1958, nr. 3, p. 430-440;

v      Invăţătura ortodoxă despre rai şi iad, în ST, an.  XX, 1968, nr. 7-8, p. 558-575;

v      Cuprinsul teologic al “învăţăturilor lui Neagoe Basarab", în ST, an.  XIX, 1969, nr. 3-4, p. 245-262;

v      “Chiese aggiornate” în BOR, an.LXXXVII,1969, nr. 11-12, p. 1236-1247;

v      Câteva probleme în legătură cu Ebed-lahve în Deutero-Isaia.  Preliminarii la o teologie a slujirii, în MB, an.  XX, 1970, nr. 1-3, p. 7-97,

v      Ebed lahve în lumina Noului Testament, în MB, an.  XX, 1970, nr. 4 - 6, p. 284 - 304;

v      Opinii asupra pregătirii “Sfântului şi Marelui Sinod" al Bisericii Ortodoxe, în “Ortodoxia", an.  XXIX, 1977, nr. 2, p. 232 -257;

v      Maica Domnului în teologia, şi viaţa ortodoxă, în BOR, an.  XCVI, 1978, nr. 9 - 10, p.1113 - 1123;

v      Coordonate pentru o teologie a slujirii, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr.1, p.168-181;

v      Zece teze despre catolicitate şi etnicitate, în ST, an.  XXXI, 1979, nr. 1-4, p. 301-315;

v      Scopul vieţii după Catehismele ortodoxe româeşti, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, air. 2, p. 377 -390.

 

Istorice:

 

v      Monahul Sofronie Vârnav. Cu prilejul împlinirii a unui veac de la moarte (1813-1868), în MMS, an.XLIV, 1968, nr.7-8, p.409-421;

v      Bizanţ - Constantinopol - Istanbul în istorie şi astăzi, în BOR, an. XCII, 1974, nr. 9-10, p. 1087-1164;

v      Biserica Ortodoxă Română şi Războiul de Independenţă, în BOR, an.  XCV, 1977, nr. 5-6, p. 535-550;

v      Marina Hociotă Maica Mina de la Săliştea Sibiului - o nouă “Ecaterina Teodoroiu" în războiul din 1916-1918., în BOR, an.  XCVI, 1978, nr.11 - 12, p. 1274 -1283;

v      Biblia de la Bucureşti (1688).  Cine a făcut traducerea? în BOR, an.  XCVI, 1978, nr 9 -10, p. 1004 - 1018;

v      Biblia de la 1936, în BOR, an.  XCVII, 1979, nr. 3 -4, p. 414-450;

v      “Fericitul arhidiacon şi doctorul de teologie şi legi Gheorghe Lazăr", în BOR, an.  XCVIII, 1980, nr 1-2, p. 145-166;

v      Stolnicul Constantin Cantacuzino în istoria şi cultura românească, în BOR. an.  XCVIII, 1980, nr. 5-6, p. 636-655;

v      “Telegraful Român " în conştiinţa Transilvaniei. România în conştiinţa “Telegrafului Român”in", în MA, an.  XXVIII, 1983, p. 11 -27;

v      Episcopi ai Buzăului în cultura româmă, în vol.  Spiritualitate şi istorie la întoarcerea Carpaţilor, 2, Buzău, 1983, p. 54-128 (şi extras);

v      MomentuI Andrei Şaguna în istoria şi în cultura Transilvaniei, în MA, an XXIX, 1984, nr. 1-2, p. 7-18;

v      Prima traducere a manualului lui Epictet în româneşte, în MA, an.  XXIX, 1984, nr. 9- 10, p. 595-662 (multe din ele incIuse în volumul Dascălul de cuget şi simţire românească, Bucureşti, (1981);

v      Biserica Ortodoxă Română şi legăturile ei cu Bisericile din Balcani şi Orientul creştin din secolul al XIV-Iea până în prima parte a secolului al XVIII-lea, aspecte socio-culturale, în MA, an.  XXXIV, 1989, nr. 4, p. 30-46;

v      Sfântul Gherman din Dacia Pontică, un străromân ignorat, în MA,an.  XXXIV,1989, nr. 5, p. 3 -19.

 

Lucrări publicate peste hotare:

 

v      Monastic Spirituality in Romania today, în Easton Churches Review, nr. 2(4),1969, p. 376-385;

v      Piere et action dans l’optique de la tradition orthodoxe, în Recherche oecumenique, prere et action, Tournai, 1970, p. 119 -140;

v      Contribution monastique an rapprochement oecumenique, in Collectanea Cisterciensia (Belgia), t. XXXII, 1970, p. 12 -45;

v      MonniKendon in Roemenie, in Monastic Informatic (Olanda), no. 21, 1971, p. 222 - 235;

v      Liberty und Tradition in Orthodox Monasticism, in The Tradition of Life “Romanian in Essays in Spirituality and Theology" (ed. by M. Allfchin), London, 1971, p. 33-48;

v      Le monachisme dans la societe moderne a partir de l’experience orthodoxe (Conference), în Collectanea Cisterciensia (Belgia), XXXIII, 1971, p. 20 - 37; I. monastiki ananeosis eis tin Roumanian, in Ekklisia (Atena), 1973, p.1-30;

v      La obediencia en la tradicion ortodoxa ayer y hoy, in Cuadernos Monasticos, Buenos Aires, nr. 25, 1973, p. 287-295,

v      La pauvrete.  Experience orthodoxe, in Vie consacree, nr. 2, 1974, p. 78 8 9;

v      Stimmen zur Vorbereitung der Heilgen und Grossen Synode der Orthodoxen Kirche, in Ostkirchliche Studien, Wurzburg, 4, 1977, p. 281 - 304;

v      Church and State în România, în vol.  Church and State Opening, a New Ecumenical Dimension.  Faith and Order Pape, nr. 85, W.C.C., Geneve, 1978, p. 90-106.

 

Sute de articole cu caracter istoric, dogmatic, ecumenist, cuvântări, reportaje, mai ales în:

 

v      “Telegraful Român", precum şi în

v      “Românian Orthodox Church News”,

v      "Mitropolia Ardealului",

v      “Îndrumătorul bisericesc" de la Sibiu sau în buletinele comunităţilor ortodoxe Române de peste hotare

v      “Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena",

v      “Altarul"- Londra,

v      “Credinţa" - Detroit,

v      “Învierea"- Geneva etc.).

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME