DICŢIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI

* * *

Ř  dumitru staniloae

Profesor de teologie, dogmatist

 

STĂNILOAE DUMITRU, profesor de teologie, dogmatist.

 

N. 16 nov. 1903, în Vlădeni, jud.  Braşov, decedat la  5 oct. 1993.  Studiile secundare la Liceul “Andrei Şaguna" din Braşov (1914-1922), iar cele superioare la Facultatea de Litere din Bucureşti (un an) şi Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1923 - 1927) unde a obţinut şi doctoratul în 1928. Trimis de mitropolitul Nicolae Bălan la studii de specializare pentru Dogmatică şi Istorie bisericească la Facultăţile de Teologie din Atena (1927-1928), Munchen şi Berlin (1928- 1929), cu călătorii de studii şi documentare la Paris şi Belgrad.  Reîntors de la studii, a fost numit profesor suplinitor (1929), provizoriu (1932) şi apoi titular definitiv (1935) de Dogmatică la Academia teologică “Andreiana" din Sibiu, unde a funcţionat până în 1946 (a mai predat: Apologetica 1929-1932 şi 1936- 1937, Pastorală 1932-1936 şi Limba greacă 1929-1934).  După alegerea rectorului Nicolae Colan ca episcop al Clujului, a fost numit rector al Academiei (1936-1946); hirotonit diacon în 1931, preot în 1932, hirotesit protopop stavrofor în 1940; a fost membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului şi consilier arhiepiscopesc, redactor al foii “Telegraful Român" (ian.1934 – mai 1945).  Transferat prin chemare - la Facultatea de Teologie din Bucureşti, la catedra de Ascetică şi Mistică (ian.1947-1948); în 1948, când Facultatea a devenit Institut Teologic de grad universitar, a fost încadrat ca profesor titular de Teologie Dogmatică şi Simbolică, cu o întrerupere în 1958-1963 când a suferit o detenţie în închisorile comuniste; reîncadrat la catedră între anii 1965 - 1973; după pensionare, a activat ca profesor consultant pentru cursurile de doctorat. Timp de peste şase decenii, a desfăşurat o mulilaterală activitate ştiinţifică - îndeosebi în domeniul Dogmaticii fiind considerat unul dintre cei mai de seamă teologi şi gânditori creştini din lume; a publicat lucrări în volum, studii în reviste, traduceri etc.  A făcut parte din delegaţiile Bisericii Ortodoxe Române care au vizitat alte Biserici: Germania Federală (1970), Grecia (1971), Biserica coptă din Egipt (1971), Vatican (1971), delegat la al doilea Congres al profesorilor de Teologie ortodoxă de la Atena (1976); a participat la numeroase consultaţii şi conferinţe teologice organizate de diferite Comisii ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor în mai multe ţări; a ţinut conferinţe, ca invitat, la Facultăţile de Teoiogie din Atena, Tesalonic, Paris, Strasbourg, Bonn, Heidelberg, Tubingen, Freiburg, Geneva, Oxford, Institutul ecumenic de la Bossey, în S.U.A. ş.a., a facut parte din Comisia ortodoxă română pentru dialogul teologic cu Biserica evanghelică din Germania Federală, participând la diferite întruniri, în ambele ţări. Bogata sa activitate teologică, pusă în slujba Bisericii şi a unităţii creştine, a fost apreciată şi prin mai multe titluri şi distincţii: “doctor honons causa" al Facultăţii de Teologie din Tesalonic (1976), al Institutului teologic “St.  Serge" din Paris (1981), al Facultăţii de Teologie din Belgrad (1982) şi al Universităţii din Bucureşti (1992); premul “Dr. Leopold Lucas" al Facultăţii de Teologie evanghelică din Tubingen, “Crucea  Sf.  Augustin de Canterbury" din partea primatului Angliei (1981) ş.a.; membru corespondent al Academiei Române (1990), apoi membru titular (1992).

 

Lucrări în volum:

 

v         Viaţa şi activitatea patriarhului Dosoftei al lerusalimului şi legăturile lui cu ţările româneşti, Cernăuţi, 1929 169 p. (teză de doctorat);

v         Catolicismul de după război, Sibiu, 1933, 204 p.; Ortodoxie şi românism, Sibiu, 1939, 395 p.;

v         Poziţia d-lui Lucian Blaga faţă de creştinism şi Ortodoxie, Sibiu, 1942, 150 p.

v         Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama.  Cu trei tratate traduse, Sibiu, 1938, 250 + CLX p.;

v         Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 1943, 404p. (şi în Ţnuarul XIX al Academiei teologice <<Andreiane>>", 1942-1943, p. 5-406);

v         Teologia Dogmatică şi Simbolică.  Manual pentru lnstitutele Teologice, 2 vol., Bucureşti, 1958, 1008p. (în colaborare cu profesorii Nicolae Chiţescu, Isidor Todoran şi loan Petreuţă);

v         Teologia  Dogmatică ortodoxă pentru Institutele Teologice, 3 vol., Bucureşti, 1978,504 + 380 + 463 p. (considerată “o sinteză amplă a Teologiei Dogmatice a Bisericii Ortodoxe, cu deschideri ecumenice, culme a gândirii dogmatice româneşti şi punct sigur de plecare pentru noi dezvoltări în gândirea dogmatică");

v         Teoloaia Morală ortodoxă pentru Institutele Teologice, vol. Ill.  Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1981, 320p.;

v         Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, Craiova, 1986, 440p.;

v         Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987, 392 p.;

v         Studii de teologie dogmatică ortodoxă, Craiova, 1990, 705 p.;

v         Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Craiova, 1992, 162 p.

v         Şapte dimineţi cu Părintele Stăniloae (Convorbiri – Sorin Dumitrescu), Bucureşti, 1992, 272 p.;

v         Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Bucureşti, 1993, 96 p.;

v         Comentariu la Evanghelia lui loan, Craiova, 1993;

v         Iisus Hristos lumina lumii, Bucureşti, 1993,

v         Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, Antologie, studiu introductiv şi note de Sandu Frunză, Cluj-Napoca, 1993, 240p.

 

Reeditări:

 

v         Ascetica  şi mistica creştină sau Teologia vieţii spirituale, Bucureşti 1991,320 p.; (Cluj, 1993,537 p şi o ediţie la Alba lulia, 2 vol. 197 + 207 p.)

(este cursul său de Ascetică şi Mistică de la Bucureşti, apărut iniţial ca vol. III din manualul de Teologie Morală ortodoxă);

v         Viaţa şi învăţătura Sf. Grigorie Palama, Bucureşti, 1993.

v         Poziţia  lui Lucian Blaga fată de Creştinism şi  Ortodoxie, Bucureşti, 1993;

v         Ortodoxie şi Românism, Bucureşti, 1993; Iisus Hristos sau restaurarea omului, Bucureşti, 1993;

v         Teologia Dogmatică ortodoxă (3 vol., Bucureşti, 1994).

 

Traduceri:

 

v      Hristos Andrutsos, Dogmatica Bisericii ortodoxe răsăritene, Sibiu, 1930, XVI + 48p.-,

v      Wilhelm Nyssen, Pământ cântând în imagini.  Frescele exterioare ale mănăstirilor din Moldova, Bucureşti, 1978, 196 p. + ilustr.;

 

v      Filocalia sau Culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţii -  Iumina  şi desăvârşirea. Traducere, introducere şi note, Sibiu, 1946, XIII + 404 p.; II, Sibiu, 1947, XX + 285 p.;III, Sibiu, 1948, XVI + 464 p.; IV, Sibiu, 1948,Vll + 327 p.; V, Bucureşti, 1976,329 p.; VI, Bucureşti, 1977, 392 p.; VII, Bucureşti, 1977, 527 p.; VIII, Bucureşti, 1979, 646 p.IX, Bucureşti, 1980, 645 p.; X, Bucureşti, 1981, 523 p.; XI (Editura Episcopiei Romanului), 1990,698 p.; XIl, Bucureşti, 1991, 296 p.

 

v      Reeditări: volumele I-IV (Bucureşti, 1992).

 

În colecţia “Părinţi şi Scriitori Bisericeşti":

 

v      Sf. Grigorie de Nisa, Scrieri, Partea întâi, Bucureşti, 1982,496 p. (în colaborare cu Pr.  Prof. loan Buga);

v      Sf.  Maxim Mărturisitorul, Scrieri, Partea întâi, Bucureşti, 1983, 372 p. şi Partea a doua, Bucureşti, 1990, 367 p.;

v      Sf.  Atanasie cel Mare, Scrieri. Partea întâi, Bucureşti, 1987, 416 p. şi Partea a doua, Bucureşti, 1988, 256 p.;

v      Sf. Chiril al Alexandriei, Scrieri, Partea întâi, Bucureşti, 1991, 616 p. şi Partea a doua, Bucureşti, 1992 464 p.; Partea a treia, Bucureşti, 1994, 310 p.,

v      Sfântul loan Scărarul, Scara, Bucureşti, 1992, 464 p.;

v      Istoria lausiacă - Lavsaicon.  Scurte biografii de pustnici, Bucureşti, 1993, 128 p.;

v      Sf.  Dionisie Areopagitul, Scrieri;

v      Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci cuvântări  Teologice;

v      Diferite alte traduceri în ,,Revista Teologică" - Sibiu şi în “Mitropolia Olteniei" - Craiova.

 

Studii de Dogmatică în periodice:

 

v      Calea spre lumina dumnezeiască la Sf. Grigorie Palama, în “Anuarul VI al Academici teologice Andreiane", Sibiu, 1930, p. 55-72;

v      Două tratate ale Sfântului Grigorie Palama, în ,,Anuarul IX al Academiei teologice <<Andreiane>>", Sibiu 1933, p. 5-70;

v      Antropologia ortodoxă. Comentarii asupra stării primordiale a omului , în ,,Anuarul XVI al Academiei teologice “Andreiane", Sibiu,1940, p.5-21;

v      Cosmosul şi  sufletul, chipuri ale Bisericii, în RT, an. XXXIV, 1944, nr. 3-4,p. 162- 181 şi nr. 7-8, 1944, p. 335-356;

v      Elemente de antropologie ortodoxă, în vol. Prinos închinat înalt Prea Sfinţitului Nicodim, Patriarhul României ... Bucureşti, 1946, p.236-243;

v      Patriarhul  Serghie al Moscovei ca teolog, în “Ortodoxia", an.I, 1949, nr. 2-3, p. 173- 186;

v      Invăţătura despre Maica Domnului la ortodocşi şi catolici, în “Ortodoxia", an.II, 1950, nr. 4, p. 559-609;

v      Maica Domnului ca mijlocitoare, în “Ortodoxia", an. IV, 1952, nr. 3-4, p. 79-129;

v      Formele şi cauzele falsului mististicism, în ST, an.V, 1953, nr. 1 - 2, p. 24 - 37;

v      Dumnezeiasca Euharistie în cele trei confesiuni, în “Ortodoxia", an.  V, 1953, nr.1, p. 46 - 115;

v      Starea sufletelor după judecata particulară în învăţătura ortodoxa şi catolică, în “Ortodoxia", an.V,1953, nr. 4, p. 545-614;

v      Motivele şi urmările dogmatice ale schizmei, în “Ortodoxia", an.Vl, 1954, nr.2-3, p.218-259;

v      Faptele bune în învăţătura ortodoxă şi catolică, în “Ortodoxia", an.  VI, 1954, nr. 4, p. 507-533;

v      Mărturisirae păcatelor şi pocăinţa în trecutul Bisericii, în BOR, an.  LXXXIII, 1955, nr. 3 - 4, p. 218-250;

v      Sinteză eclesiologică, în ST, an. VII, 1955, nr. 5-6, p. 267-284,

v      Judecata particulară după moarte, în “Ortodoxia", an. VIl, 1955, nr. 4, p. 532 -559;

v      Fiinţa Tainelor în cele trei confesiuni, în “Ortodoxia", an.  VIII, 1956, nr. 1, p. 3-28;

v      Numărul Tainelor, raporturile între ele şi problema Tainelor din afara Bisericii, în ,,Ortodoxia", an.  VIII, 1956, nr. 2, p. 191-215,

v      Starea primordială a omului în cele trei confesiuni, în “Ortodoxia”, an. VIII, 1956, nr. 3, p.323-357;

v      Legătura interioară între moartea şi învierea Domnului, în ST, an.  VIII, 1956, nr. 5-6, p. 275-287;

v      Doctrina ortodoxă şi catolică despre păcatul strămoşesc, în “Ortodoxia", an.  IX, 1957, nr. 1, p. 3 -40;

v      Doctrina protestantă despre păcatul ereditar judecat din punct de vedere ortodox, în “Ortodoxia", an.  IX, 1957, nr. 2, p. 195 - 215;

v      Simbolul ca anticipare şi temei al posibilităţii icoanei, în ST, an.  IX, 195 7, nr. 7 8, p. 427-452;

v      Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sfântul  loan Gură de Aur, în “Ortodoxia", an.IX, 1957, nr. 4, p. 555-567;

v      In jurul “Omiliilor duhovniceşti" ale Sfântului Macarie Egipteanul, în MO, an. X, 1958, nr. 1-2, p. 15-38;

v      Iisus Hristos ca prototip al icoanei sale , în MMS, an. XXXIV, 1958, nr. 3-4, p. 244-271;

v      Comunitate prin iubire, în “Ortodoxia", an.  XV, 1963, nr. 1, p. 52-70;

v      “Iconomia" în Biserica Ortodoxă, în “Ortodoxia", an.  XV, 1963,nr. 2,p. 152-186;

v      Mişcarea ecumenică şi problemele lumii contemporane, în GB, an.  XXII, 1963, nr. 3-4, p. 305-326;

v      Mişcarea ecumenică şi unitatea creştină în stadiul actual, în “Ortodoxia", an. XV, 1963, nr. 3-4, p. 544-589;

v      Sfânta Tradiţie.  Definirea noţiunii şi întinderii ei, în Ortodoxia", an.  XVI  1964, nr.1 , p. 47 - 109;

v      Autoritatea Bisericii, în ST, an.  XVI, 1964, nr. 3 -4, p. 183 - 215;

v      Noţiunea  dogmei, în ST, an.  XVI, 1964, nr. 9-10, p. 533-571;

v      Relaţiile treimice şi viaţa Bisericii, în “Ortodoxia", an.  XVI, 1964, nr.4, p. 503 - 525;

v      Legătura dintre Euharistie şi iubirea creştină, în ST, an.  XVII, 1965, nr. 1-2, p.3-32;

v      Posibilitatea reconcilierii dogmatice între Biserica Ortodoxă şi vechile Biserici Orientale, în “Ortodoxia", an. XVII, 1965, nr.1, p.5-27;

v      Doctrina catolică infaiIibilităţii la I-ul şi al II-lea Conciliu de la Vatican, în “Ortodoxia", an.  XVII, 1965, nr. 4, p. 459-492;

v      Biserica universală şi sobornicească, în “Ortodoxia", an.  XVIII, 1966, nr. 2, p. 167 - 198;

v      Din aspectul sacramental al Bisericii, în ST, an.  XVIII, 1966, nr. 9-10, p. 530-562;

v      Sfântul Duh şi sobornicitatea Bisericii, în “Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 1, p. 32 - 48;

v      Criteriile prezenţei Sfântului Duh, în ST, an.  XIX, 1967, nr. 3-4, p. 103-127;

v      Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox, în ,Ortodoxia", an.  XIX, 1967, nr. 4, p. 494-540;

v      Revelaţia prin acte, cuvinte şi imagini, în “Ortodoxia", an.  XX, 1968, nr. 3, p. 347 - 377;

v      Iconomia dumnezeiască, temei al iconomiei bisericeşti, în “Ortodoxia", an.  XXI, 1969, nr. 1, p. 3-24;

v      Revelaţia ca dar şi ca făgăduinţă în ,,Ortodoxia", an.  XXI, 1969, nr. 2, p. 179-196;

v      Teologia euharistică, în “Ortodoxia", an.  XXI, 1969, nr. 3, p. 343-363;

v      Temeiurile teologice ale ierarhiei şi ale sinodalităţii, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 3 -4, p. 165-178;

v      Sfinta Treime, structura supremei iubiri, în ST, an.  XXII, 1970, nr. 5 - 6, p. 333 355;

v      Unitate şi diversitate în tradiţia ortodoxl, în ,,Ortodoxia", an.  XXII, 1970, nr. 3, p. 333-346;

v      Transparenţa Bisericii în viaţa sacramentală, în “Ortodoxia”, an.  XXII, 1970, nr. 4, p. 501-516;

v      Dumnezeu este iubire, în “Ortodoxia",an.  XXIII, 1971, nr. 3, p. 366-402;

v      In problema intercomuniunii, în “Ortodoxia”, an.  XXIII, 1971, nr. 4, p. 561-584;

v      Invăţătura ortodoxă despre mântuire şi concluziile ce  rezultă din ea pentru slujirea creştină în lume, în “Ortodoxia", an.  XXIV, 1972, nr. 2, p. 195-212,

v      Chipul lui Hristos în Biserica răsăriteană: lisus Hristos, darul şi cuvântul suprem al Lui Dumnezeu, în ,,Ortodoxia", an.  XXV, 1973, nr. 1, p. 5-17;

v      Caracterul permanent şi nobil al tradiţiei, în ST, an. XXV, 1973, nr. 3-4, p. 149-164;

v      Chipul lui Dumnezeu  şi responsabilitatea lui în lume, în ,,Ortodoxia”, an.  XXV, 1973, nr. 3, p. 347 - 362;

v      Dumnezeu este Iumina, în “Ortodoxia", an.  XXVI, 1974, nr. 1, p. 70-96;

v      Sfântul Duh în revelaţie şi în Biserică, în “Ortodoxia", an. XXVI,1974, nr. 2, p. 216-249;

v      Natură şi har în teologia bizantină, în “Ortodoxia", an.  XXVI, 1974, nr. 3, p. 392 -439;

v      Hristologia  Sinoadelor, în “Ortodox ia", an.  XXVI, 1974, nr. 4, p. 573-579;

v      Concepţia ortodoxă despre tradiţie şi despre dezvoltarea doctrinei, în ,,Ortodoxia", an.  XXVII, 1975, nr. 1, p. 5-14;

v      Creaţia ca dar şi tainele Bisericii, în “Ortodoxia", an.  XXVIII, 1976, nr. 1,p.10-29;

v      Semnificaţia Iuminii dumnezeieşti, în  Ortodoxia", an.  XXVIII, 1976, nr. 3-4, p.433-446;

v      Crucea şi înnoirea creştină în învăţătura ortodoxă, în MMS, an. Lll, 1976, nr. 7-8, p. 467 -477;

v      Dinamica creaţiei în Biserică, în “Ortodoxia", an.  XXIX, 1977, nr. 3-4, p. 281-291;

v      Icoanele în cultul ortodox, în ,,Ortodoxia", an.XXX,1978, nr.3, p.475-487;

v      Fiinţa şi ipostasurile în Sfânta Treime după Sfântul Vasile cel Mare, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 1, p. 53-74;

v      Hristologie şi iconologie  în disputa din secolele VIII-IX, în ST, an.  XXXI, 1979, nr. 1-4, p. 12-53;

v      Iisus Hristos arhiereu în veac, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 2, p. 217-231;

v      Purcederea Sfântului Duh de la Tatăl şi relaţia lui cu Fiul, ca temei al îndumnezeirii şi înfierii noastre, în “Ortodoxia", an.  XXXI, 1979, nr. 3-4, p. 583-592;

v      Sfinţenia în Ortodoxie, în “Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 1, p. 33 -43;

v      Sfânta Scriptură şi tradiţia apostolică în mărturisirea Bisericii, în,,Ortodoxia", an.  XXXII, 1980, nr. 2,p. 204-220,

v      Desăvârşirea noastră în Hristos după învăţătura Bisericii Ortodoxe, în MO, an.  XXXII, 1980, nr. 1-2, p. 76-111, nr. 3-6, p. 402-426 şi an.  XXXIII, 1981, nr. 1-3, p. 95 -104;

v      Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului, în MMS, an.  LVI, 1980, nr. 9 - 12, p. 733 - 763;

v      Liturghia, urcuş spre Dumnezeu şi poartă a cerului, în MB,an.XXXI, 1981,nr. 1-3,p.4156;

v      LocaşuI bisericesc propriu-zis, cerul pe pământ sau centrul liturgic al creaţiei, în MB, an. XXXI, 1981,nr.4-6,p.277-307;

v      SinoduI ecumenic şi Sinibolul niceo-constantinopolitan, în “Ortodoxia”, an.XXXIII, 1981,nr.3, p.362-385;

v      Idolul ca chip al naturii divinizate şi icoana ca fereastră spre transcendenţa dumnezeiască, în “Ortodoxia", an.  XXXIV, 1992, nr. 1, p. 12-27;

v      Mărturisirea dreptei credinţe prin rugăciunile preotului însoţite de răspunsurile credincioşilor, ca pregătire pentru  înfăptuirea jertfei euharistice şi a împărtăşirii cu ea, în MB, an.  XXXI, 1982, nr. 1-3, p. 39-72;

v      Biserica în sensul de lăcaş şi de largă comuniune în Hristos, în,,Ortodoxia” an.  XXXIV, 1982, nr. 3, p. 336-346;

v      Modurile prezenţei Lui Hristos în cultul Bisericii, în MB, an.  XXXII, 1982, nr. 7-9, p. 429-456,

v      Jertfa lui Hristos şi spiritualizarea noastră prin îpărtăşirea de ea în

v      Sfânta Liturghie,  în “Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, nr. 1, p. 104-118;

v      Doctrina luterană despre justificare şi cuvânt şi câteva reflexii ortodoxe, în “Ortodoxia", an.  XXXV, 1983, nr. 4, p. 495 -509;

v      Contribuţia ,,călugărilor sciti" la precizarea hristologiei la începutul secolului VI, în MO, an.  XXXVII, 1985, nr. 34, p. 199-

v      244, Sfânta Treime - creatoarea, mântuitoarea şi ţinta veşnică a tuturor credincioşilor, în “Ortodoxia", an.  XXXVIII, 1986, nr. 2, p. 14-42;

v      Sfânta Treime şi creaţia lumii din nimic în timp, în MO, an. XXXVIII, 1987, nr. 2, p. 41 -69 şi nr. 3, p. 28-47;

v      Fiul şi Cuvântul Lui Dumnezeu cel întrupat şi înviat ca om, unificatorul creaţiei în El pentru veci, în MO, an. XXXIX, 1987, nr. 4, p. 7-23;

v      Cuvântul creator şi  mântuitor şi veşnic mântuitor, în MO, XLIII, 1991, nr. 1, p. 7 -19;

v      Atragerea ierarhică a lumii spre Sfânta Treime prin Cuvântul  Lui Dumnezeu făcut om, în MO, an. XLIII, 1991, nr. 2, p. 14 - 34.

 

Lucrări apărute în străinătate:

 

v      Trei lucrări despre Sf.  Maxim Mărturisitorul, Atena, 1973 şi 1978;

v      Rugălciune, libertate, sfinţenie îin greacă), Ed. Leimon, Atena, 1980,109 p.;

v      Dieu est amour. Traduction commentee par Daniel Nesser, Geneve, Ed.  Labor et Fides, 1980, 122 p.;

v      Theology and the Church, trad. de Robert Bassinger, cuvânt înainte de John Meyendorff, St. Vladimir Seminary Press, New York, 1980, 240p.;

v      Piere de Jesus et experience du Saint Esprit preface Olivier Clement, Paris, 1981,136 p.,

v      Marc Antoine Costa de Beauregard, Dumitru Stăniloae. Ose comprendre que tţaime, Paris, Les Editions du Cerf, 1983, 221 p.;

v      Le genie de lţOrthodoxies traduit du roumain par Dan llie Ciobotea, Paris, 1985, 144 p.;

v      Orthodoxe Dominik, Mit einem Gleitwort von Jurgen Moltmann, Aus dem Rumanischen ubersetzt von Hermann Pitters (Okumenische Theologie), Zurich-Einsiedeln-Koln, 1985, 485p.; vol. lI, 1990, 305 P.; vol.  III, 1993;

v      The Experience of God, traducere de Pr. loan loniţă şi Robert Barrinker, cu prefaţa episcopului Kallistos de Diocleia, Brookline-Massachusetts, 1993,280 p. (primul volum din Teologia dogmatică);

v      Dumnezeu, uniea şi omul Traducere în limba greacă de Pr. Constantin Coman şi George Papaeftimiu, Atena, 1990, 160 p.;

v      Dogmatica tradusă în limba sârbă de episcopul Mitrofan Kodici şi tipărită în S.U.A., 1994.

 

Lucrări cu caracter istoric:

 

v      Din urmările Ediuctului de tolerant în ţinutul Haţegului, în vol.”Fraţilor Alexandru şi loan I. Lapedutu", Bucureşti, 1936, p. 837-842,

v      O luptă pentru  pentru Ortodoxie în Ţra Haţegului, în Ţnuarul XV al Academiei teologice <<Andreiane>>", Sibiu, 1939, p. 5 - 76;

v      Din urmările Edictului de toleranţă în ţinutul Făgăraşului, în vol. “Omagiu lui loan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani", Bucureşti, 1943, p. 826-833;

v      Lupta şi drama lui Inocenţiu Micu Clain, în BOR, an.  LXXXVI, 1968, nr. 9 - 10, p. 1137-1185;

v      Uniatismul din Transilvania, opera unei întreite silnicii, în BOR, an.  LXXXVII, 1969, nr. 3-4, p. 355-390;

v      Uniansmul din Transilvania, încercare de dezmembrare a poporului român, Bucureşti, 1973, 207 p.;

v      Rolul Ortodoxiei în formarea  şi pălstrarea fiinţei poporului român şi a unităţii naţionale, în  “Ortodoxia", an.  XXX, 1978, nr. 4, p. 584-603;

v      Vechimea şi spiritualitatea termenilor creştini români în solidaritate cu cei ai limbii române în general, în BOR, an. XCVII, 1979, nr. 3-4, p. 563-590;

v      De ce suntem ortodocşi? (românii), în MMB, an. I (LXVII), 1991, p.15-27.

 

v      Sute de articole, recenzii, note în “Telegraful Român" şi alte periodice bisericeşti.

 


Apăsaţi pe litera corespunzătoare, de mai jos, pentru o căutare alfabetică:

 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]


HOME